Ja ku birimwo

Ja ku rutonde rw'ibirimwo rwa kabiri

Ivyabona vya Yehova

Ikirundi

Amatongo ya Watchtower aramaze imyaka mirongo itanu yimburwa

Amatongo ya Watchtower aramaze imyaka mirongo itanu yimburwa

Nko ku bilometero 145 mu buraruko bw’igisagara ca New York, hafi y’agasagara ka Wallkill muri New York, hari amatongo yagize ikintu kinini aterereye mu gikorwa c’Ivyabona vya Yehova co kwigisha Bibiliya kw’isi yose. Itongo rya mbere muri ayo Matongo ya Watchtower, ukwo akaba ari ko bita inyubakwa zacu, ryaguzwe kw’igenekerezo rya 2 Nzero 1963, ubu hakaba haciye imyaka 50.

David Walker, Icabona ca Yehova yakoreye i Wallkill kuva mu ntango, aravuga igituma haguzwe itongo rya mbere ati: “Abakora ku cicaro gikuru c’Ivyabona vya Yehova i Brooklyn muri New York bariko bariyongera, kandi twari dukeneye kubagaburira tudakoresheje amahera menshi. Irindi tongo Ivyabona vya Yehova bakoresha ry’amaja haruguru muri leta ya New York ryari ahantu hagendwa amasaha ari hagati y’atandatu n’umunani uvuye i Brooklyn. Iryo ry’i Wallkill ryari ahantu hagendwa amasaha abiri gusa. Ivyo vyatumye ico kiba ikibanza kibereye ku bw’ivyo twari dukeneye.” Amaherezo, iryo tongo Ivyabona vya Yehova bararirimyemwo ivyamwa n’imboga bongera bararyororeramwo inkoko, ingurube be n’inka, kandi bararihinguriramwo ibintu bihingurwa mu mata. Mu nyuma, haraguzwe ayandi matongo.

Mu myaka cumi ukuntu Ivyabona vya Yehova baguma biyongera kw’isi yose vyaratumye i Wallkill haba amaterambere adasanzwe. Uretse guteragira imbuto nya mbuto zishobora kwimburwa, haratanguye gusohorwa ibitabu vyofashije muri ca gikorwa c’iyimbura ry’ikigereranyo Yezu yavuga. (Matayo 9:37; Luka 10:2; Yohani 4:35, 36) Raba bimwebimwe gusa mu bikorwa bimaze igihe bikorerwa i Wallkill.

Gucapura: Hagati mu kinjana ca 20, icapuriro ryari i Brooklyn muri New York ni ryo ryacapura ibitabu vyacu bishingiye kuri Bibiliya nka vyose. Ariko kubera ko ibitabu vyakenerwa vyaguma vyiyongera, icapuriro ry’i Brooklyn ryararengewe. Rero mu 1973, Ivyabona vya Yehova bararangije kwubaka irindi capuriro i Wallkill. Kuva ico gihe, inyubakwa zarimwo amacapuriro zaraguwe incuro n’izindi, iyagurwa riheruka kuba ryari iryo mu 2004.

Ubuhinga bwa orodinateri: Mu 1979, hari umugwi w’Ivyabona vya Yehova b’i Wallkill watanguye gukoresha kuri orodinateri ubuhinga bwa elegitoronike bwo gutunganya ivyandikano mu ndimi nyinshi (ubwitwa MEPS). Ubwo buhinga burafasha gusohora ibitabu bishingiye kuri Bibiliya mu ndimi zirenga 600.

Ishure: Mu 1988 Ishure ry’ivya Bibiliya rya Gileyadi ryaravuye i Brooklyn ryimurirwa i Wallkill, maze ku wa 17 Gitugutu ivyigwa biratangura. Iryo shure ryagumye ribera aho gushika aho ryimuriwe mu Kigo gitangirwamwo inyigisho c’Ivyabona vya Yehova c’i Patterson muri New York, muri Ndamukiza 1995.

Nk’uko bigenda no mu yandi matongo, mu myaka irenga mirongo itanu iheze, ubuhinga bwakoreshwa mu Matongo ya Watchtower be n’ivyakorerwamwo vyarahindutse. Ariko rero, haracagirwa akigoro kadasanzwe ko kuronsa ibifungurwa vyiza Ivyabona vya Yehova bakorera mu nyubakwa za Beteli z’i New York muri Leta Zunze Ubumwe.

Muri kino gihe, Ivyabona vya Yehova bariko barubaka i Wallkill amabiro mashasha, uburaro bushasha be n’inyubakwa zizoshigikira icicaro gikuru. Bariko kandi barasubiramwo inyubakwa zari zihasanzwe. Ivyo bikorwa vyose bizofasha Amatongo ya Watchtower kubandanya aronsa imfungurwa z’impwemu zikenewe abantu benshi baguma biyunga ku Vyabona vya Yehova muri ako karere.

Umwe David Walker twavuga yigana ati: “Mu myaka 50 iheze, narahimbawe cane no kubona ukuntu inyubakwa z’i Wallkill, izatanguye ari nkeyi, zagwiriye zikagira ico ziterereye ku kigoro kariko karagirwa kw’isi yose ko kwigisha abantu ubutumwa bwo muri Bibiliya!”