Gushikira ivyo urondera

Hitamwo ururimi

Ja ku rutonde rw'ibirimwo rwa kabiri

Ja ku birimwo

Ivyabona vya Yehova

Ikirundi

Amahwaniro tugira ku mwaka ku mwaka

Amahwaniro tugira ku mwaka ku mwaka

Aka ni agace k’ividewo Ivyabona vya Yehova baramamaza inkuru nziza kw’isi yose, yasohowe n’Ivyabona vya Yehova.

Raba n'ibindi

Ni kubera iki Ivyabona vya Yehova baja ku materaniro maninimanini?

Buri mwaka, turakoranira hamwe mu biringo bitatu bidasanzwe. Wokwungukira gute kuri iyo mitororokano?

Ivyabona vya Yehova bameze gute?

Uzi Ivyabona vya Yehova bangahe? Ni ibiki mu vy’ukuri uzi ku bitwerekeye?