Ja ku birimwo

Watch Tower Bible and Tract Society ni iki?

Watch Tower Bible and Tract Society ni iki?

Watch Tower Bible and Tract Society of Pennsylvania ni ishirahamwe ridaharanira inyungu ryashinzwe mu 1884 hisunzwe amategeko yo muri leta ya Pensilivaniya muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika. Iryo shirahamwe rirakoreshwa n’Ivyabona vya Yehova kugira ngo rishigikire igikorwa cabo kirangurirwa kw’isi yose, ikigizwe n’ugusohora Amabibiliya be n’ibitabu bishingiye kuri Bibiliya.

Nk’uko vyerekanwa n’amategeko agenga iryo shirahamwe, intumbero yaryo ni “ibikorwa bijanye n’Imana, kwigisha, n’ugufasha abari n’ivyo bakeneye,” ahanini rifise intumbero yo “kwamamaza no kwigisha injili yerekeye Ubwami bw’Imana burongowe na Kristu Yezu.” Kugira ngo umuntu abe uwugize iryo shirahamwe ntibivana n’ukuntu ivyo aterera bingana ahubwo biva ku butumire aba yahawe. Abagize iryo shirahamwe be n’abayobozi baryo barafasha Inama Nyobozi y’Ivyabona vya Yehova.

Ibisata bigengwa n’amategeko

Uretse ishirahamwe Watch Tower Bible and Tract Society of Pennsylvania, Ivyabona vya Yehova barakoresha ibisata vyinshi bigengwa n’amategeko biri mu bihugu bitandukanye. Bimwe muri ivyo bisata mu mazina ya vyo harimwo imvugo ngo “Watch Tower,” na “Watchtower,” canke hagakoreshwa izo mvugo zahinduwe mu rundi rurimi.

Ivyo bisata bigengwa n’amategeko kuva bishinzwe vyaratumye harangurwa ibintu bitari bike, nk’ibi bijanye no:

  • Kwandika no gusohora ibitabu. Turamaze gusohora Bibiliya zishika ku miliyoni 220 n’ibitabu bishingiye kuri Bibiliya bishika ku miliyaridi 40, mu ndimi zirenga 700. Umuhora wa jw.org urafasha abantu gusomera Bibiliya kuri internet mu ndimi zirenga 120 ataco barinze kuriha abayisohoye, no kuronka inyishu ku bibazo bishingiye kuri Bibiliya nk’iki ngo “Ubwami bw’Imana ni iki?

  • Kwigisha. Turafise amashure atandukanye yigisha Bibiliya. Nk’akarorero, kuva mu 1943 Ivyabona vya Yehova barenga 8.000 barungukiye ku nyigisho zinogangije zitangwa n’Ishure ry’ivya Bibiliya rya Gileyadi, zino zikaba zarabafashije mu gikorwa cabo c’ubumisiyonari. Biciye kuri izo nyigisho, abo bamisiyonari baratumye igikorwa cacu kirangurirwa kw’isi yose gisagamba. Kandi buri ndwi, abantu amamiliyoni, harimwo n’abatari Ivyabona, bararonswa inyigisho zitangirwa mu bibanza dusengeramwo. Turigisha kandi abantu gusoma no kwandika kandi twarasohoye ibitabu vyigisha gusoma no kwandika mu ndimi 110.

  • Gutabara. Twarafashije abashikiwe n’ivyago, vyaba ivyatewe n’abantu, nka rya honyabwoko ryaba mu Rwanda mu 1994; canke ivyago vy’ivyaduka, nka ca kinyamugigima caba muri Hayiti mu 2010.

Naho hari vyinshi vyaranguwe biciye ku mashirahamwe canke ku bisata bigengwa n’amategeko dukoresha, igikorwa cacu ntitugikesha ishirahamwe na rimwe muri ayo canke igisata na kimwe muri ivyo. Buri mukirisu wese arafise ibanga ryo gushitsa igikorwa yashinzwe n’Imana co kwamamaza no kwigisha inkuru nziza. (Matayo 24:14; 28:19, 20) Turemera tudakeka ko Imana ishigikiye igikorwa cacu kandi ko izobandanya kuba “yo ikuza.”—1 Abakorinto 3:6, 7.