Ja ku birimwo

Ivyigwa mutanga vya Bibiliya bigirwa gute?

Ivyigwa mutanga vya Bibiliya bigirwa gute?

Ivyabona vya Yehova baratanga ivyigwa vya Bibiliya vyishura ku bibazo vyinshi, nk’ibi:

  • Imana ni nde?

  • Imana yoba vy’ukuri imbabaye?

  • Ni gute notuma umubano wacu w’ababiranye urushiriza kumera neza?

  • Ni gute noronka agahimbare mu buzima?

Aha musi urahasanga inyishu z’ibibazo bikunze kubazwa ku bijanye na porogarama yacu yo kwigisha abantu Bibiliya.

Ivyo vyigwa bigirwa gute? Turaraba ikintu kanaka dushobora kuganirako, nk’akarorero “Imana” canke “umubano w’ababiranye,” maze tukarimbura imirongo itandukanye yo muri Bibiliya bijanye. Ivyo bituma tubona ico muri rusangi Bibiliya ivuga kuri ico kintu, gutyo tukareka Bibiliya ubwayo ikisigura.

Mu kwigana n’abantu Bibiliya, twifashisha igitabu Mu vy’ukuri Bibiliya yigisha iki? Ico gitabu kirerekana mu buryo butomoye ico mu vy’ukuri Bibiliya yigisha ku vyerekeye Imana, Yezu, kazoza kacu, n’ibindi.

Ivyo vyigwa bisaba amahera angahe? Bitangwa ku buntu, kandi n’ibitabu bikoreshwa mu kwiga ntibigurwa.

Icigwa kimara umwanya ungana gute? Abantu benshi barategekanya ku ndwi ku ndwi nk’isaha imwe kugira twigane na bo Bibiliya. Ariko uwo mwanya si ntabanduka. Turashobora kuwuhuza n’ukuntu urutonde rwawe rw’ibikorwa rumeze.

Nsavye kwiga Bibiliya bica bigenda gute? Usavye kwiga Bibiliya, Icabona ca Yehova arakugendera ku mwanya no mu kibanza bikworohereza. Arafata akanya gatoyi ko kukwereka ukuntu bigenda. Ubikunze uca ubandanya.

Nemeye kwiga Bibiliya, ni ngombwa ko nca mba Icabona ca Yehova? Oya. Twebwe Ivyabona vya Yehova turakunda kwigisha abantu Bibiliya, ariko nta n’umwe twigera duhata ngo abe Icabona ca Yehova. Ahubwo turamushikiriza ico Bibiliya ivuga, tukubahiriza uburenganzira afise bwo kwihitiramwo ivyo yemera.—1 Petero 3:15.