Ja ku birimwo

Mwoba mwemera kuvurwa?

Mwoba mwemera kuvurwa?

 Ego, Ivyabona vya Yehova turemera imiti be n’ukuvurwa. Naho twihatira kugirira isuku imibiri yacu kugira tugume dufise amagara meza, birashika ‘tugakenera umuganga.’ (Luka 5:31) Washaka, Ivyabona vya Yehova bamwebamwe ni abaganga, nka kumwe kwa wa mukirisu wo mu kinjana ca mbere yitwa Luka.—Abakolosayi 4:14.

 Ariko hariho imiti be n’uburyo bwo kuvura usanga biteye kubiri n’ingingo ngenderwako zo muri Bibiliya, ivyo rero ntituvyemera. Nk’akarorero, ntitwemera guterwa amaraso kubera ko Bibiliya ibuza kwinjiza amaraso mu mubiri ku bwo kuwubungabunga. (Ivyakozwe 15:20) Bibiliya irabuza kandi uburyo bwo kuvura burimwo ivy’ubupfumu.—Abagalatiya 5:19-21.

 Ariko bwinshi mu buryo bwo kuvura ntibuteye kubiri n’ingingo ngenderwako zo muri Bibiliya. Umwumwe wese ni we yihitiramwo. Icabona umwe yoshobora gufata ingingo yo kwemera umuti munaka canke uburyo bwo kuvura bunaka, ikindi Cabona na we ntiyemere uwo muti canke ubwo buryo bwo kuvurwa.—Abagalatiya 6:5.