Gushikira ivyo urondera

Hitamwo ururimi

Ja ku rutonde rw'ibirimwo rwa kabiri

Ja ku birimwo

Ivyabona vya Yehova

Ikirundi

Amashengero yanyu atunganijwe gute?

Amashengero yanyu atunganijwe gute?

Umugwi w’abakurambere ni wo uhagarikira ishengero rimwerimwe ryose. Amashengero nka 20 agira ico twita umuzunguruko, imizunguruko nka 10 na yo ikagira ico twita intara. Uko haciye igihe kinaka, amashengero yama agenderwa n’abakurambere bakora igikorwa co kugendera amashengero, ari bo bacungezi b’imizunguruko n’abacungezi b’intara.

Inama Nyobozi, ino ikaba igizwe n’abamaze igihe kirekire cane ari Ivyabona vya Yehova, ni yo itanga ubuyobozi bushingiye kuri Bibiliya, ikaba ikorera ku cicaro gikuru c’Ivyabona vya Yehova kiri i Warwick, i New York muri Amerika.—Ivyakozwe 15:23-29; 1 Timoteyo 3:1-7.

Raba n'ibindi

Ni ibiki uzokwungukira ku makoraniro yacu ya gikirisu?

Dukoranira hamwe kugira ngo twige Ivyanditswe no kugira ngo turemeshanye. Uzokwakiranwa igishika!

Ivyabona vya Yehova boba bafise abakuru bahembwa?

Hoba hari abitwa ko ari abakuru n’abitwa ko ari abakirisu basanzwe? Ni bande ari abasuku bemewe?

Ingene tugira amakoraniro ajanye no gusenga

Niwirabire ingene amakoraniro yacu agirwa.