Ja ku birimwo

Ja ku rutonde rw'ibirimwo rwa kabiri

Ivyabona vya Yehova

Ikirundi

Amabiro yacu n’ugutemberezwa

Turagutumiye n’igishika cinshi gutemberezwa ku mabiro yacu no mu nyubakwa ducapuriramwo ibitabu. Raba aho biherereye n’umwanya umuntu ashobora gutemberezwa.

Leta Zunze Ubumwe za Amerika

Nuduteguze imbere yo kutugendera

Mwoba mushobora kuduteguza imbere y’uko muza kutugendera? Ego cane. Kugira ngo ntiduhave dusanga twaronse abashitsi benshi cane no kugira ngo twiyemeze ko bose bungukiye bimwe bishitse kuri ukwo kudutemberera, birahambaye ko abashitsi bose baza gutembera i Patterson, i Wallkill, canke i Warwick baduteguza imbere yo kuza, uko boza bangana kwose. Fyonda harya munsi kugira uduteguze, ufyonde kuri buri kibanza wipfuza kugendera.

Woba woshobora kutugendera naho woba utaduteguje? Utaduteguje, vyoshoboka cane rwose ko tutokwakira. Kubera ukuntu amaratiro y’I Warwick ameze, twakira abantu bakeyi gusa ku musi.

Muje kutugendera, mwoshika gihe ki? Vyoba vyiza mushitse hagisigaye isaha irenga kugira umwanya mwasavye gutembererako ugere. Ivyo bizotuma twirinda ko muri parikingi canke mu bwinjiriro harundana abantu benshi.

Ku musi umuntu yotembera mu nyubakwa zingahe? Kugira utembere neza, ku musi wotembera mu nyubakwa zibiri gusa.

Umugwi w’abantu badashika 20

Umugwi w’abantu 20 canke barenga

Mushaka gutemberera inyubakwa zacu ziri i Patterson, i Wallkill canke i Warwick muri umugwi, nimwuzuze kuri internet ahavuga ngo:

Gusivya urugendo

Nimba wipfuza gusivya urugendo rwawe wari wategekanije canke urw’umugwi, niwuzuze kuri internet ahavuga ngo:

Warwick

1 Kings Dr.

TUXEDO PARK NY 10987

LETA ZUNZE UBUMWE ZA AMERIKA

+1 845-​524-​3000

Kuhagendera

Gutemberera i Warwick bizotangura ku wa mbere, itariki 3 Ndamukiza 2017. Turabingize imbere yuko muza kudutemberera, mubanze muduteguze biciye kuri internet.

Kuva ku wa mbere gushika ku wa gatanu

Kuva isaha 2:00 zo mu gitondo gushika isaha 10:00 zo ku muhingamo

(Aho ushobora kwitembereza)

Kuva isaha 2:00 zo mu gitondo gushika isaha 5:00 zo ku mutaga no kuva isaha 7:00 gushika isaha 10:00 zo ku muhingamo

Utemberezwa mu minuta 20

(Uratemberezwa)

Ibintu nyamukuru uzobona uriko urahatembera

Amaratiro umuntu ashobora kwitemberezamwo

  1. Bibiliya be n’izina ry’Imana. Iryo ratiro ririmwo Amabibiliya y’imbonekarimwe kandi rirerekana mu buryo budasanzwe ukuntu izina ry’Imana ryazigamwe muri Bibiliya naho hagizwe utwigoro two kurikuramwo. Iryo ratiro kandi ririmwo amafoto y’ayandi Mabibiliya y’imbonekarimwe n’ibicapo bishingiye kuri Bibiliya biguma bizunguruka.

  2. Igisata ku bw’izina ry’Imana. Iryo ratiro rirerekana kahise k’iragi rya gikirisu ry’Ivyabona vya Yehova. Ibicapo, amafoto be n’inkuru z’ubuzima birerekana ukuntu Yehova yagiye arayobora, yigisha yongera atunganya abasavyi biwe kugira bakore ivyo agomba.

  3. Icicaro gikuru: Ukwizera mu bikorwa. Iryo ratiro rirasigura igikorwa c’amakomite y’Inama Nyobozi be n’ukuntu afasha Ivyabona vya Yehova gukurikiza ubuyobozi buri mu Vyanditswe bwo gukoranira hamwe, guhindura abantu abigishwa, kwihereza imfungurwa z’ivy’impwemu no kugaragarizanya urukundo.

Gutemberezwa

Bariko baragutembereza, barakwereka inyubakwa z’amabiro, izikorerwamwo ibikorwa bitandukanye be n’ibihakikuje.

Nuvome agatabu k’ibihakorerwa

Patterson

100 Watchtower Dr. (2891 Route 22)

PATTERSON NY 12563

LETA ZUNZE UBUMWE ZA AMERIKA

+1 845-306-1000

Kuhagendera

Turabingize imbere yuko muza kudutemberera, mubanze muduteguze biciye kuri internet.

Kuva ku wa mbere gushika ku wa gatanu

Kuva isaha 2:00 gushika isaha 5:00 zo mu gitondo no kuva isaha 7:00 gushika isaha 10:00 zo ku muhingamo

Utemberezwa amasaha 2

Ibintu bikurubikuru bihakorerwa

Baratunganya amafoto aja mu bitabu bakongera bagatunganya amavidewo n’ivyo kwumviriza. Uwuhagendeye arabwirwa ibijanye n’amashure y’ivya Bibiliya agirirwa ng’aho.

Wallkill

900 Red Mills Rd.

WALLKILL NY 12589

LETA ZUNZE UBUMWE ZA AMERIKA

+1 845-744-6000

Kuhagendera

Turabingize imbere yuko muza kudutemberera, mubanze muduteguze biciye kuri internet.

Kuva ku wa mbere gushika ku wa gatanu

Kuva isaha 2:00 gushika isaha 5:00 zo mu gitondo no kuva isaha 7:00 gushika isaha 10:00 zo ku muhingamo

Utemberezwa amasaha 2

Ibintu bikurubikuru bihakorerwa

Buri mwaka, baracapura imiliyoni zirenga 25 z’ibitabu bishingiye kuri Bibiliya. Bararungika ibitabu vyo mu ndimi zirenga 360 ku mashami ari hirya no hino kw’isi bakongera bakabirungikira amashengero y’Ivyabona vya Yehova arenga 15.000 yo muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika, muri Kanada be no mu mazinga ya Karayibe.

Nuvome agatabu k’ibihakorerwa