Gushikira ivyo urondera

Hitamwo ururimi

Ja ku rutonde rw'ibirimwo rwa kabiri

Ja ku birimwo

Ivyabona vya Yehova

Ikirundi

Ivyo urunganwe rwawe ruvuga

Ukuntu umuntu angana ku mubiri

Ukuntu umuntu angana ku mubiri

Abakiri bato baravuga ingene bitoroshe kuguma babona mu buryo bwiza ukuntu baboneka.

 

Raba n'ibindi

Woba urazwa ishinga cane n’uko usa?

Nimba udashima uko usa, ni igiki wokora kugira ubone ibikwerekeye ku rugero?

Mboneka gute?

Raba ingene wokwirinda amakosa atatu mu yakunda gushika ku bijanye n’inyambaro.

Kuki noba maso ku bigeme berekanwa mu binyamakuru?—Igice ca 1: Vyerekeye abakobwa

Benshi mu biyumvira ko bariko berekana uko bameze usanga bariko bigana abandi gusa.

Kuki noba maso ku bahungu berekanwa mu binyamakuru?—Igice ca 2: Vyerekeye abahungu

Kwigana ukuntu abahungu berekanwa mu binyamakuru bameze vyoba bituma abandi batagushima?