Ja ku birimwo

Ja ku rutonde rw'ibirimwo rwa kabiri

Ivyabona vya Yehova

Ikirundi

URWARUKA RURIBAZA

Noshobora gute gutsinda ishavu?

Noshobora gute gutsinda ishavu?

 Umwimenyerezo

 • Ni kangahe bishika ugashavura?

  • nta na rimwe

  • gake kabaho

  • imisi yose

 • Ushavuye bigenda gute?

  • ndigumya

  • ndakara

  • ndarungura

 • Ni nde akunda kugutera ishavu?

  • umuvyeyi wanje

  • uwo tuvukana

  • umugenzi

Iki kiganiro kiraza kugufasha nimba wipfuza kumenya ingene wotsinda ishavu. Ariko banza urabe igituma bihambaye ko uguma utekanye igihe usomborokejwe.

 Akamaro ko gutsinda ishavu

Amagara yawe: Mu Migani 14:30 hagira hati: “Umutima utekanye ni ubuzima bw’umubiri.” Mu gihe naho “ishavu rishobora gutera indwara y’umutima” nk’uko vyavuzwe n’ikinyamakuru kimwe c’ivy’ubuvuzi.

Abagenzi bawe: Bibiliya igira iti: “Ntugiranire ubugenzi n’uwukaza ishavu; kandi ntujane n’umuntu w’ubushangashirwe bwiguburiza.” (Imigani 22:24) Nimba uri umuntu akaza ishavu, ntuzotangare n’ukuba abantu bakwigirwayo. Umwigeme yitwa Jasmine avuga ati: “Nutiga gutsinda ishavu, uzosanga abagenzi bagufitiye akamaro baguciye mu myanya y’intoke.”

Izina ryawe: Umusore w’imyaka 17 yitwa Ethan avuga ati: “Iyo utazi gutsinda ishavu, abandi barabibona kandi biragira ico bikoze ku kuntu bakubona.” Niwibaze rero uti: ‘Nipfuza kumenyekana ko ndi inkomwahato canke umunyamahoro?’ Bibiliya ivuga iti: “Uwuteba gushavura aba ari n’ugutahura kugwiriye, mugabo uwutihangana aba ariko ashira hejuru ubupfu.”Imigani 14:29.

Nta n’umwe yoshima kwiyegereza umuntu afise ishavu rirurumba

 Ivyo wokora

Nuzirikane kuri iyi mirongo yo muri Bibiliya no ku vyo abandi bakiri bato bavuze uheze wibaze ivyo bibazo vyatanzwe.

 • Imigani 29:22: “Umuntu akaza ishavu avyura amahane, kandi uwo wese akunda gushangashirwa agira ibigabitanyo vyinshi.”

  Kerri avuga ati: “Nkiri umuyabaga vyarangora cane gutsinda ishavu. Ab’iwabo na dawe na bo nyene barafise iyo ngorane. Twivugira ko ari akoko k’iwacu. Biratugora cane gutsinda ishavu!”

  Niwibaze uti: ‘Noba nkaza ishavu? Nimba binsaba akigoro kugira ntsimbataze kamere nziza, kamere mbi mfise ni zo noca mvuga ko ari akoko?’

 • Imigani 15:1: “Inyishu, iyo irimwo ubwitonzi, ikevya uburake.”

  Daryl avuga ati: “Umuti ni ukwiga kwigumya. Nimba uri umuntu yiyorosha kandi atibanda ku bitagenda neza, ntuzokwigera ukaza ishavu.”

  Niwibaze uti: ‘Ni kubera iki inyishu ya mbere ntanga iyo nsomborokejwe ihambaye cane?’

 • Imigani 26:20: “Ahatagira inkwi umuriro urazima.”

  Jasmine avuga ati: “Igihe nishuranye ubuntu akenshi bituma uwundi aturura maze bikatworohera ko tuyaga tutaranze imitsi.”

  Niwibaze uti: ‘Ivyo mvuga canke nkora vyoba bituma umuriro waka?’

 • Imigani 22:3: “Umunyabwenge ni uwubonye ivyago akihisha, mugabo abantu batazi utuntu n’utundi bararengana bakabwirizwa kwibonerako.”

  Gary avuga ati: “Hari igihe mba nkeneye kuba ndatembera kugira mfate umwanya wo kwiyumvira ivyabaye, ivyanshavuje ndabigarukako maze guturura.”

  Niwibaze uti: ‘Ni ryari biba bibereye ko nkura meza mbonye ko imitsi itanguye kuranda ariko ntarinze kwereka uwo muntu ko ndamuteye ibitugu?’

 • Yakobo 3:2: “Twese dutsitara kenshi.”

  Kerri avuga ati: “Turakwiye kubabazwa n’amakosa dukora ariko kandi tukahakura icigwa. Bishitse naho tukagwa, dukwiye gaca duhaguruka dufise intumbero yo kuzovyifatamwo neza ikindi gihe.”

Impanuro: Niwishingire umugambi wo kumara ikiringo kinaka, nk’ukwezi kwose, ugume utekanye hagize uwugushavuza; uheze uze urasuzuma uko wavyifashemwo ku musi ku musi.

Raba n'ibindi

BE MASO!

Niwige gutsinda ishavu

Raba ibintu bitanu bishingiye kuri Bibiliya vyogufasha gutsinda ishavu.

UMUNARA W’INDERETSI

“Ugutahura kwimbitse kw’umuntu ntikubura guhwamika ishavu ryiwe”

Ivyashikiye Dawidi umwami wa Isirayeli, birashobora kugufasha gucungera ishavu igihe hagize uwugushavuza canke uwugusomborotsa.

INYISHU Z’IBIBAZO BISHINGIYE KURI BIBILIYA

Nsenze Imana yoba izomfasha?

Imana yoba vy’ukuri yitaho ingorane zacu?