Ja ku birimwo

Ja ku rutonde rw'ibirimwo rwa kabiri

Ivyabona vya Yehova

Ikirundi

URWARUKA RURIBAZA

Nokora iki kugira nsinzire bihagije?

Nokora iki kugira nsinzire bihagije?

Bibiliya ivuga iti: “Urushi rw’akaruhuko ruruta amashi abiri y’igikorwa c’ubutame n’ukwiyahagura ukurikira umuyaga.” (Umusiguzi 4:6) Nimba udasinzira neza, ntuzokora neza!

  • “Iyo ntasinziriye bihagije, numva ntamerewe neza. Birangora kwitunira ku kintu na kimwe!”—Rasheli, imyaka 19.

  • “Nk’isaha umunani z’umutaga, mba ndushe cane ku buryo nisinzirako hagati mu kiyago!”—Kristine, imyaka 19.

Woba ukeneye kuryama umwanya wiyongereye? Raba ivyo bamwebamwe mu runganwe rwawe bakoze.

Niwirinde kuryama utevye. Uwitwa Catherine w’imyaka 18 avuga ati: “Ndigora nkaja kuryama hakiri kare.

Niwirinde kuyaga n’abagenzi ijoro ryitereye. Uwitwa Richard w’imyaka 21 avuga ati: “Vyarashika abagenzi bakanterefona canke bakanyandikira ubutumwa ijoro ryitereye, mugabo muri iyi misi narize guhagarika ikiyago nkaja kuryama.

Ntuze urahindagura isaha uryamirako. Uwitwa Jennifer w’imyaka 20 avuga ati: “Muri iyi misi ndagerageza kudahindagura isaha ndyamirako n’iyo mvyukirako ku musi ku musi.

Kugira ubishikeko: Niwihatire kuryama n’imiburiburi amasaha umunani buri joro.

Uzohungukira vyinshi uteye intambwe nkeya gusa zisanzwe kugira usinzire bihagije. Uribuka yuko kugira amagara meza bizogufasha kugira akabiri keza, kwumva umerewe neza no gukora neza.

Naho hari ibintu bimwebimwe udashobora kugira ico ubihinduyeko mu buzima, amagara yawe yoyo urayafiseko ububasha ku rugero runaka. Uwitwa Erin w’imyaka 19 avuga ati: “Ubiravye, amagara yawe ahagaze ku muntu umwe rudende, na we akaba ari wewe.