Gushikira ivyo urondera

Hitamwo ururimi

Ja ku rutonde rw'ibirimwo rwa kabiri

Ja ku birimwo

Ivyabona vya Yehova

Ikirundi

IMYIMENYEREZO

IMYIMENYEREZO

Wokora iki hamwe bokuremesha kunywa inzoga?

Umwimenyerezo uzogufasha kwiyumvira ico wokora hamwe abandi bokubwira kunywa inzoga.

Raba vyose

IBINDI BIJANYE

Ivyogufasha kwiga urundi rurimi

Kwiga ururimi rushasha bisaba kwimenyereza, umwanya n’akigoro. Uwu mwimenyerezo uzogufasha kumenya ingene wokwiga ururimi rushasha kandi ukarumenya.

Nokora iki ngo ntibanyinjirire mu buzima?

Raba ingene ushobora gutuma abavyeyi bawe barushiriza kukwizigira.

Ingene wosigura uko ubona ibijanye n’ukuryamana kw’abasangiye igitsina

Kuyaga be n’ivyo ibiganiro birashobora kuba urugamba. Uyu mwimenyerezo uzogufasha kwishura mu buryo bwiza ku bijanye n’ukuryamana kw’abasangiye igitsina.