Gushikira ivyo urondera

Hitamwo ururimi

Ja ku rutonde rw'ibirimwo rwa kabiri

Ja ku birimwo

Ivyabona vya Yehova

Ikirundi

IBISIGURWA BARIKO BARABICAPA

Nunanire akosho k’urunganwe!

Nunanire akosho k’urunganwe!

Raba ingene ushobora kwirinda agakuku.

Raba n'ibindi

Ingene wotsinda akosho k’urunganwe

Akosho k’urunganwe karashobora gutuma abantu bameze neza bakora ibintu bibi. Ni ibiki ukwiye kumenya ku vyerekeye ako kosho, kandi wogatsinda gute?

Abagenzi bawe boba bariko bakwosha nabi?

Raba ibintu ngirakamaro wokora kugira ugabanye canke ukure mu nzira akosho kabi.

Woba uriko uhatirwa kurangura amabanga mpuzabitsina?

Woba ukwiye kwemera? Woba uzokwicuza?