Gushikira ivyo urondera

Hitamwo ururimi

Ja ku rutonde rw'ibirimwo rwa kabiri

Ja ku birimwo

Ivyabona vya Yehova

Ikirundi

Udukorwa tujanye n’amashusho

Niwironse amashusho ashobora gucapurwa muzokoresha ubutaha muriko murigira hamwe Bibiliya mu muryango. Voma wongere ucapure ishusho imwimwe yose, uyiheraheze mu kuyisiga amabara canke mu guhuza utuburungu tuyigize, hama wishure ibibazo vyatanzwe.