Ja ku birimwo

Ja ku rutonde rw'ibirimwo rwa kabiri

Ivyabona vya Yehova

Ikirundi

BANDES DESSINÉES ZIGANA INKURU ZO MURI BIBILIYA

BANDE DESSINÉE YIGANA INKURU YO MURI BIBILIYA

Impwemu nyeranda yarahaye inguvu Samusoni

Ni igiki catuma Samusoni aba umuntu akomeye cane kuruta abandi bose? Nimusome bande dessinée yigana inkuru yo muri Bibiliya kuri internet canke ku vyo mwacapuye biri mu mero ya PDF.

Raba vyose

IBINDI BIJANYE

Aburahamu aba umugenzi w’Imana

Imana yise Aburahamu umugenzi wayo. Dushobora gute kuba abagenzi b’Imana?

Nowa yarizera Imana

Imana yabwiye Nowa kwubaka ubwato kugira umuryango wiwe ntuhitanwe n’umwuzure. Inkuru yerekeye umwuzure wo mu gihe ca Nowa itwigisha iki mu bijanye n’ukwizera Imana?

Adamu na Eva barabaye abikunzi

Ingingo mbi bafashe yavuyemwo iki?