Ja ku birimwo

Ivyabona vya Yehova

Hitamwo ururimi Ikirundi

Vyoba vyariyadukije?

Umubiri w'umuntu

Ubushobozi umubiri ufise bwo gukira igihe ukomeretse

Abahinga bariko bigana gute ubwo bushobozi mu vyo bahingura?

Ubushobozi bwo kubika amakuru bw’agahimba ADN

Agahimba ntekeramakuru ADN bakise “ubushinguro rusakumba bw’amakuru.” Raba icabitumye.

Ibikoko vyo kw'isi

Ubwoya bw’igikoko citwa loutre de mer

Ibikoko bimwebimwe vyonsa vyo mu mazi usanga bifise ikinure kibifasha kuguma bisusurutse. Igikoko citwa loutre de mer coco gikoresha ubundi buhinga.

Utwanwa tw’akayabu

Kubera iki abahinga bariko bariyumvira guhingura ibimashini vyitwa robo bifise utuntu dukora nk’utwanwa tw’akayabu?

Ukuguru kw’ifarasi

Ni kubera bitarakunda ko abahinga bigana ukuntu amaguru y’ifarasi akora?

Ibinyabuzima vyo mu mazi

Ukuntu ibiruka bimeze

Imero y’ibiruka (inzu z’ibifyera) n’ingene bikozwe birabifasha gukingira ibifyera.

Utugozi tw’agakoko kitwa moule marine

Udukoko twitwa moules marines turamata ahantu dukoresheje utuntu tumeze nk’utugozi. Gutahura ubwo buhinga vyofasha gutora uburyo bushasha kandi bwiza kuruta bwo kumadika ibintu ku mazu canke gufatanya imitsi n’amagufa.

Ifi ihindagura amabara

Abahinga bariko barigana ubwo buhinga mu kugerageza guhingura impuzu zihindura amabara mu kanya isase.

Umuco w’agakoko kitwa calmar ko muri Hawayi

Ako gakoko karihingurira umuco, mugabo ntikabigira kugira kabone canke kabonwe.

Amaboko atangaje y’agakoko bita pieuvre

Abahinga barahinguye ukuboko kw’ikirobo gukora ibintu bitangaje bafatiye ku maboko y’ako gakoko.

Urushato rwisukura rw’urufi bita baleine-pilote

Kubera iki amashirahamwe atwara ibintu mu mato yashimye ububasha budasanzwe bw’urwo rushato?

Ijwi ry’ibifi bita dauphins

Abashakashatsi bariko baragerageza kwigana ubushobozi budasanzwe ivyo bifi bifise bwo kumenya ibintu biri mu micungararo.

Umurizo w’agakoko bita ifarasi yo mu mazi

Agakoko bita ifarasi yo mu mazi ni ubwoko bw’ifi ifise umurizo ukora mu buryo butangaje. Abahingura amarobo bariko bararondera kwisunga ubuhinga uwo murizo ukoresha.

Utunyabuzima tuzimanganya ibitoro

Ni gute utwo tunyabuzima dusukura neza ahasesetse ibitoro utugereranije n’ubuhinga bukoreshwa muri iki gihe?

Inyoni

Ibaba ry’igihuna

Ukuntu ibaba ry’igihuna rikoze mu buryo butangaje vyoshobora gufasha abahinga gukora ivyuma bitanga umuyagankuba uva ku muyaga bivuza urwamo ruke.

Amasunwa y’amababa y’inyoni zigurukira hejuru cane

Kuba abahinga mu vy’indege bariganye ibaba ry’inyoni vyatumye indege ziziganya amalitiro imiliyoni 7.600 y’igitoro mu mwaka umwe gusa.

Amubi y’inyoni yo mu mazi yitwa manchot empereur

Ni ibiki abahinga b’ibinyabuzima vyo mu mazi bubuye ku bijanye n’amubi y’iyo nyoni?

Ingene inyoni yitwa albatros hurleur iguruka

Nurabe ingene iyo nyoni ibigenza kugira imare amasaha n’amasaha iguruka idakubise amababa na rimwe!

Ibikwega inda hasi n'ibiba kw'isi no mu mazi

Umuserebanyi ukwega amazi ukoresheje urusato

Uwo muserebanyi ubigenza gute mu gukwega amazi uyacishije mu maguru kugeza aho ashika mu kanwa?

Umubangabanga w’ingona

Umubangabanga wayo ukomeye incuro zitatu gusumba uw’intambwe canke uw’ingwe. Naho ari ukwo uramenya akantu kose kawukozeko gusumba udusunwa tw’intoke z’umuntu. Ivyo bishoboka bite?

Irondoka ry’igikere kibundikirira mu nda

Kubera iki umuhinga yemera ihindagurika yavuze ko ata woruha yiyumvira ko uburyo kirondoka bwoba bwavuye kw’ihindagurika ryagiye riraba buhorobuhoro intambwe ku yindi?

Urushato rw’inzoka

Ni igiki gituma urushato rw’inzoka rukomera ku buryo yurira ibiti bifise ibishishwa bigumye canke igaca mu musenyi ugenda urayiharura?

Udukoko tuguruka

Ingene uruyuki rugwa ahantu

Kubera iki ubuhinga inzuki zikoresha mu kugwa ahantu bworoshe cane gukoresha mu gutunganya ubuhinga bwo kuyobora imashini zitwa robo ziguruka?

Ikimamara

Ni igiki inzuki zizi ku bijanye no gukoresha neza ikibanza, kikaba ari ikintu abahinga bagiye gusigura neza mu 1999?

Izosi ry’ikimonyo

Ako gakoko gashobora gute kwiremeka ikintu kiremereye cane kuruta umubiri waco?

Ingene ikimonyo gisukura uduhembe twaco

Aka gakoko gategerezwa kuguma gasukuye kugira kabeho. None kisukura gute?

Ikinyegeri kirinda ubushuhe

Ico kinyegeri kiri mu bikoko birinda ubushuhe kuruta ibindi. Ni ibiki bigifasha kurinda izuba rimena imbwa agahanga?

Ubuzima bw’iminzerere y’imbonekarimwe

Iyo minzerere ifise ubuzima budasanzwe. Iboneka rimwe gusa uko haciye imyaka 13 canke 17.

Ibitensi vy’umunzerere

Ivyo bitensi bituma ako gakoko gataruka buravyo kandi kakagwa neza.

Ikinyugunyugu cumva bimwe bidasanzwe

Naho ugutwi kwaco gusanzwe, kurumva gusumba ukw’ibindi bikoko vyose.

Udutsi nsozabwenge tw’ijisho ry’inzige

Inzige zibigenza gute kugira ntizisekane igihe ziriko ziraguruka ari ikigwi?

Ibaba ry’ikinyugunyugu

Ibaba ry’ikinyugunyugu morpho bleu riboneka ko rinyerera mugabo ririko utuntu tubonwa hakoreshejwe gusa icuma rugagamisha. Utwo tuntu dufasha iki?

Ingene ibaba ry’ikinyugunyugu rikwega umuco

Ibara ryirabura ry’amababa y’ibinyugunyugu bimwebimwe, si ryo ryonyene rituma bikwega umuco.

Ubuhinga bwo kumenya inzira bw’agakoko bita nyabumba

Agakoko nyabumba gakoresha ubuhinga ubuhe kugira kamenye inzira? Kandi ni ibiki abantu bashobora kukigirako?

Agatara k’uruzatsa rwitwa photuris

Ako gakoko kafashije gute abahinga kumenya ingene bokwongereza umuco wa twa dutara twitwa diodes électroluminescentes two mu vyuma vyinshi vya elegitoronike?

Agahori kumva bimwe bidasanzwe

Amatwi y’ako gakoko akora mu buryo busa cane n’ukuntu amatwi y’umuntu akora. Ubushakashatsi bwagizwe kuri ubwo bushobozi budasanzwe bwo kwumva bushobora gute gufasha abanyasiyansi be n’abahingura ivyuma muri iki gihe?

Ubushobozi insazi ifise bwo kugira agatebetebe

Insazi zirashobora kugira agatebetebe nka kurya kw’indege z’indwano, ariko zozo zikabigira mu kanya isase.

Ibitangurirwa

Uburembo bw’igitangurirwa co mu nzu

Igitanguriwa co mu nzu kirakomeza canke kikorosha inzu yaco bivanye n’ivyo kiba gikeneye. Raba igituma kigira gutyo n’ukuntu kibigenza.

Ibiterwa

Utwamwa tw’ubururu bukayangana cane

Utwo twamwa nta kintu kiri muri two gihingura iryo bara, ariko dufise ibara ry’ubururu rikayangana cane gusumba iry’ibindi bimera vyose. None iryo bara rikayangana ryatwo riva kuki?

Ibiterwa birakora igiharuro

Abahinga basanze igiterwa ca sinapi gifise ubushobozi butangaje.