Ja ku birimwo

Ja ku rutonde rw'ibirimwo rwa kabiri

Ivyabona vya Yehova

Ikirundi

URWARUKA RURIBAZA

Umubabaro uri hano wohera gute?

Umubabaro uri hano wohera gute?

“Iyo abandi barengewe n’ingorane, ndahaseruka nkabafasha kuzitunganya no kugarukana umunezero. Ariko ico benshi batamenya ni uko inyuma y’aho nca ntaha nkaja mu cumba canje nkiyuha iryosozi.”—Kellie.

“Iyo mfise intuntu, nca nigunga. Iyo bantumiye ahantu, nca ndondera icitwazo co kutajayo. Ndi karuhariwe mu kunyegeza umuryango umubabaro mba mfise. Bibaza ko vyose ari sawa.”—Rick.

Woba uragira ivyiyumviro nk’ivyo vya Kellie canke Rick? Nimba umaze kubigira, ntuce wihutira kubona ko hari ikitagenda neza kuri wewe. Ico womenya co, ni uko abantu bose bishika bakagira umubabaro. Mbere n’abagabo n’abagore b’abizigirwa bavugwa muri Bibiliya vyarashika bakagira umubabaro.1 Samweli 1:6-8; Zaburi 35:14.

Rimwe na rimwe woshobora kumenya icaguteye umubabaro, ahandi na ho ntukimenye. Uwitwa Anna w’imyaka 19 avuga ati: “Si ngombwa urinde kuba uri mu ngorane zikomeye ngo abe ari ho ugira umubabaro. Urashobora kwiyadukiza umwanya uwo ari wo wose, naho ata ngorane woba ufise. Biragoye gusigura, ariko birashika!”

Igihe urengewe n’umubabaro, waba ufise icawuteye canke mbere bikaba bisa n’uko ata cawuteye, wokora iki? Gerageza ibi bikurikira:

 1. Biyagire abandi. Igihe Yobu yari yataye umutwe, yavuze ati: “Nzovuga ndundumiwe mu mutima!”Yobu 10:1.

  Kellie avuga ati: “Ntiwokwumva ukuntu numva nduhutse iyo maze kubiyagira umuntu. Mba ngiye naronka umuntu azi ivyo ndiko ndacamwo. Abandi barashobora kumera nk’abururutsa umugozi bakankwega ngo mve mu cobo, gutyo nkaba ndarusimvye!

 2. Vyandike ahantu. Igihe umubabaro utumye urambirwa n’ubuzima, vyoba vyiza ugerageje kwandika ahantu ivyiyumviro vyawe. Mu mazaburi Dawidi yanditse ahumekewe n’Imana, rimwe na rimwe yaraserura umubabaro ukomeye yaba afise. (Zaburi 6:6) Kwandika ukuntu wiyumva birashobora kugufasha “[ku]zigama ubukerebutsi ngirakamaro n’ubushobozi bwo kwiyumvira.”Imigani 3:21.

  Heather avuga ati: “Kwandika biramfasha gusubiza hamwe ivyiyumviro biba bivurunganye kubera umubabaro. Igihe ushoboye guserura ukuntu wiyumva kandi ugatahura igituma wiyumva gutyo, umubabaro uragabanuka.

 3. Bishire mw’isengesho. Bibiliya ivuga ko niwasenga Imana uyibwira ibikuraje ishinga, ‘amahoro y’Imana arengeye ukwiyumvira kwose azorinda umutima wawe n’ububasha bwawe bwo kwiyumvira.’Abafilipi 4:6, 7.

  Esther avuga ati: “Naragerageza kumenya igituma mfise umubabaro mwinshi, nkabura. Narasavye Yehova ngo amfashe kugira umunezero. Narababazwa cane no kubona mfise umubabaro ata mvo ihari. Nahavuye nikura nya mubabaro ku gakanu. Ntukigere ufatira mu rwara ububasha bw’isengesho!

  Ubifashijwemwo n’abandi kandi ukagira akigoro, urashobora kuva mu cobo kirekire c’umubabaro

  Inama tukugiriye: Niwisunge Zaburi 139:23, 24 mw’isengesho wewe ubwawe utura Yehova. Mubwire ibiri ku mutima, umusabe agufashe kumenya ico umubabaro wawe uvako.

Turetse izo nama zerekanywe, urafise ikintu c’agaciro cogufasha, na co kikaba ari Ijambo ry’Imana Bibiliya. Kwuzuza umuzirikanyi wawe ivyiyumviro vyubaka usanga mu nkuru zo muri Bibiliya birashobora kugira ico bifashije ku kuntu wiyumva.Zaburi 1:1-3.

Igihe umubabaro wanse guhera

Uwitwa Ryan avuga ati: “Hari igihe mu gitondo numva nopfuma nigumira mu gitanda aho kuvyuka ngo nsubire kwirirwa ata co nimariye.” Ryan arwaye akabonge kadahera, kandi si we wenyene. Ivyigwa vyagizwe vyerekana ko nk’uwukiri muto 1 kuri 4 arwara ubwoko bunaka bw’akabonge, kaba agakomeye canke akadakomeye, imbere y’uko agera mu bigero.

Womenya gute ko urwaye akabonge? Ng’ibi ibimenyetso bimwebimwe: Ihinduka rikomeye mu kuntu umerewe no mu nyifato, kwigunga, kutaba ukiryoherwa cane n’ibikorwa nka vyose, ihinduka rikomeye mu kuntu wari umenyereye gufungura no gusinzira, no kwumva rwose ata co umaze canke kwiyagiriza ata mpamvu.

Ego ni ko, nka twese birashika tukagira kimwe canke vyinshi muri ivyo bimenyetso. Ariko rero, nimba ivyo bimenyetso bibandanije mu kiringo kirenga amayinga nk’angahe, ubona gute uyaze n’abavyeyi bawe ibijanye no kubonana na muganga? Muganga arashobora kugufasha kumenya ko umubabaro ufise woba ari indwara.

Nimba urwaye akabonge kadahera, nta giteye isoni kirimwo. Benshi mu bakarwaye baravuwe maze baratangura kwiyumva neza, kino kikaba kumbure ari ikintu bataheruka! Umubabaro ufise waba uterwa n’akabonge canke ntube uterwa na ko, niwibuke aya majambo ahumuriza ari muri Zaburi 34:18, agira ati: “Yehova ari hafi y’ab’umutima umenetse; kandi abajanjaguritse mu mutima arabakiza.”