Ja ku birimwo

Ivyabona vya Yehova

Hitamwo ururimi Ikirundi

Nokora iki kugira numve nisanze mu bandi?

Nokora iki kugira numve nisanze mu bandi?

Ivyo wokora

Ubwa mbere, numenye abo utumva wisanze muri kumwe abo ari bo.

Imyaka:

Sinumva nisanze ndi kumwe . . .

 • n’abo mu runganwe rwanje

 • n’abakiri bato banduta

 • n’abakuze

Ubuhanga:

Sinumva nisanze ndi kumwe . . .

 • n’abanonotsi

 • n’abafise impano

 • n’abize

Kamere:

Sinumva nisanze ndi kumwe n’abantu . . .

 • biyizigira

 • bemerwa cane

 • bagize akagwi kabo k’abagenzi

Ubugira kabiri, nuhitemwo kimwe muri ibi bikurikira cerekana uko usanzwe uvyifatamwo uri kumwe n’abo watoye mu bari aho haruguru.

 • Nsa n’uwubereka ko dukunda bimwe kandi dufise ubuhanga bumwe.

 • Ndirengagiza ibibashimisha nkivugira ibinshimisha.

 • Nguma ninumiye kandi mbonye akaryo ko kwigira nca nigira.

Ubugira gatatu, niwibwirize! Ntiwame witega ko abandi ari bo bagusanga aho uri; hari igihe nawe ubwirizwa kubasanga aho bari. (Abafilipi 2:4) Wobigenza gute?

Nturonderere mu bo munganya imyaka gusa. Iyumvire nawe: Bigenda gute ngo widoge ko ata bagenzi uronka kandi uguma ubaronderera gusa mu rugero rumwe? Ivyo nta ho bitaniye n’ukwicirwa n’inzara mw’izinga ry’ubugaragwa kandi amafi yuzuye mu kiyaga irya n’ino yaryo!

Mama yarandemesheje kugerageza kuganira n’abantu banduta. Yambwiye ko nzosanga hari vyinshi duhuriyeko. Erega yavuze ukuri, ubu mfise abagenzi benshi!”—Helena, w’imyaka 20.

Nube umuntu azi kuyaga n’abandi. Kugira ivyo ubishikeko (1) umviriza, (2) ubaze ibibazo, wongere (3) werekane ko witwararika abandi vy’ukuri.—Yakobo 1:19.

Ndihatira kwumviriza aho kuvuga. Mvuze na ho, ndirinda kuvuga ivyanje canke kuvuga abandi nabi.”—Serena, w’imyaka 18.

Iyo umuntu ashaka ko tuyaga ku bintu ntazi, nca ndamusaba ngo abinsigurire. Kenshi na kenshi ivyo bituma tuganira vyinshi kuruta.”—Jared, w’imyaka 21.

Nsanzwe ndi umunyamasoni, rero ndigora kugira nyage n’abandi. Ariko kugira uronke abagenzi, utegerezwa kwifata kigenzi. Rero naratanguye kuganira n’abandi.”—Leah, w’imyaka 16.