Ja ku birimwo

Ja ku rutonde rw'ibirimwo rwa kabiri

Ivyabona vya Yehova

Ikirundi

URWARUKA RURIBAZA

Nokora iki ngo nkunde ukwinonora imitsi?

Nokora iki ngo nkunde ukwinonora imitsi?

Bibiliya ivuga iti: ‘Kumenyereza umubiri biragira akamaro.’ (1 Timoteyo 4:8) Ariko rero, benshi mu rwaruka bavuga ngo: “Birakenewe ko ninonora imitsi,” bisa n’uko batiyumvamwo ivyo kwinonora imitsi.

  • “Igihe nari mu mashure yisumbuye, urazi ukuntu abana benshi bananirwa mu cigwa co kwinonora imitsi! Ni co cigwa cari coroshe kuruta ibindi, havuye ugufungura!”—Richard, imyaka 21.

  • “Hari abiyumvira bati: ‘Kubera iki wokwirirwa uriruka ku ruzuba n’icuya kikakurenga ndetse ukaruha kandi ushobora gukina agakino ko kuri videwo ukamera nk’aho uriko uragira iyo siporo nyene?’  ”—Rusi, imyaka 22.

Nimba ari ukwo wiyumva, raba ivyiza bitatu bihambaye biva ku kugira urutonde rwiza rwo kwinonora imitsi.

Iciza ca 1. Kwinonora imitsi birongereza abasoda bawe b’umubiri. Uwitwa Rasheli w’imyaka 19 avuga ati: “Dawe yarakunda kwivugira ati: ‘Utaronse umwanya wo kwinonora imitsi, uwo kurwara wowo uzowuronka!’ ”

Iciza ca 2. Kwinonora imitsi biratuma wumva uruhuriwe. Uwitwa Emily w’imyaka 16 avuga ati: “Kwiruka bituma numva nduhutse igihe mu bwenge bwanje hari ibintu vyinshi. Nca numva nduhutse cane ku mubiri no mu mutima.

Iciza ca 3. Kwinonora imitsi biratuma urushiriza kuryoherwa. Uwitwa Rusi w’imyaka 22 avuga ati: “Ndakunda hanze, rero mu kwinonora imitsi ndatembera n’amaguru, nkoga, nkanyonga n’ikinga.

Kugira ubishikeko: Numare n’imiburiburi iminuta 20 gatatu mu ndwi ukora igikorwa ukunda gisaba inguvu.

Ibuka iki kintu: Naho amaraso y’abo ukomokako agira ico akoze ku kuntu umubiri wawe umera, akenshi ukuntu umera bivana n’ubuzima uhitamwo kugira. Nimba rero uvuze uti: “Birakenewe ko ninonora imitsi,” jako ukore, birashoboka!