Ja ku birimwo

Ivyabona vya Yehova

Hitamwo ururimi Ikirundi

Nokora iki mpaswe ngo ndangure amabanga mpuzabitsina?

Nokora iki mpaswe ngo ndangure amabanga mpuzabitsina?

Hari aho wokwibaza uti: “None umuntu yemeye hari ico? Nakare, bose barabigira!”

Zirikana gatoyi!

Ukuri: Si bose babigira.

Ego ni ko, woshobora gusoma ibitigiri vyerekana yuko abakiri bato benshi cane bisuka mu vyo guhuza ibitsina. Nk’akarorero, icigwa cagizwe muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika cerekanye yuko igihe abakiri bato bo muri ico gihugu barangije amashure yisumbuye, 2 kuri 3 muri bo baba bamaze gushurashura. Ariko kandi ivyo bisobanura yuko 1 kuri 3, ico kikaba ari igitigiri kitari gito, aba atarakora ico kintu.

Tuvuge iki kuri abo baba bamaze kubikora? Abashakashatsi basanze abakiri bato benshi nk’abo baca bashikirwa na kimwe canke ibirenga muri ibi bintu bibi bikurikira.

Ukwiyagiriza. Benshi mu bakiri bato bisutse mu vyo guhuza ibitsina batarubaka izabo, bavuga yuko mu nyuma bicujije.

Guhuza ibitsina utarubaka urwawe ni nko gufata igicapo ciza ukagishira imbere y’umuryango ngo baze baracihanaguzako imbere yo kwinjira

Ukutizigirana. Iyo abantu bamaze guhuza ibitsina, umwe wese aca atangura kwibaza ati: ‘Ni nde wundi bamaze guhuza ibitsina?’

Kuvunika umutima. Imbere muri bo, abakobwa benshi boshima kugira umuntu abakingira, atari uwubungukirako. Vyongeye, abahungu benshi biyumvamwo buhoro umukobwa aba yaremeye ko basambana.

Iciyumviro nyamukuru: Umubiri wawe uri n’agaciro kanini cane ku buryo utowikura. Niwerekane ko ugamburuka ushikamye itegeko ry’Imana risaba kwirinda guhuza ibitsina imbere yo kwubaka urwawe. Maze umusi uri izina niwubaka urwawe uzoshobora guhuza ibitsina n’uwo mwubakanye. Kandi uzoshobora kubiryohererwa bimwe vyuzuye udahagarika umutima, uticuza kandi udashikirwa n’izindi nkurikizi zikunda gushikira abahuza ibitsina batarubaka izabo.—Imigani 7:22, 23; 1 Abakorinto 7:3.