Ja ku birimwo

BIBILIYA YIGISHA IKI?

Icizigiro nyakuri ku bawe bapfuye (Igice ca 1)

Aya mayagwa ashingiye ku kigabane ca 7 c’igitabu Mu vy’ukuri Bibiliya yigisha iki?

Nusuzume niba ari ibisanzwe kugira intuntu iyo uwawe yapfuye, wongere urabe ukuntu Imana izokuraho buhere umubabaro nk’uwo.