Ja ku birimwo

BIBILIYA YIGISHA IKI?

Abapfuye bari hehe? (Igice ca  2)

Aya mayagwa ashingiye ku kigabane ca 6 c’igitabu Mu vy’ukuri Bibiliya yigisha iki?

Ni kubera iki umuntu wa mbere Adamu yapfuye? Urupfu rwoba ruri mu mugambi Imana idufitiye? Raba inyishu Bibiliya itanga.