Ja ku birimwo

Ni bande baja mw’ijuru?

Ni bande baja mw’ijuru?

Inyishu Bibiliya itanga

 Imana yaratoye abakirisu bakeyi b’abizigirwa, iyo bapfuye bazukira kuba mw’ijuru. (1 Petero 1:3, 4) Kuva batowe n’Imana, bategerezwa kuguma bafise ukwizera gukomeye n’inyifato nziza kugira ntibabe abatabereye kuronka intoranwa yabo yo mw’ijuru.—Abanyefeso 5:5; Abafilipi 3:12-14.

Bazoja mw’ijuru gukora iki?

 Bazokorana na Yezu ari abami n’abaherezi mu kiringo c’imyaka 1.000. (Ivyahishuwe 5:9, 10; 20:6) Bazoba bagize “amajuru mashasha,” ni ukuvuga intwaro yo mw’ijuru izoganza “isi nshasha,” ari co kibano c’abantu co kw’isi. Abo batware bo mw’ijuru bazofasha abantu gusubira kuba abagororotsi nk’uko Imana yari yabishatse kuva mu ntango.—Yesaya 65:17; 2 Petero 3:13.

Ni bangahe bazozukira ijuru?

 Bibiliya ivuga ko abantu 144.000 ari bo bazozukira kuba mw’ijuru. (Ivyahishuwe 7:4) Mu Vyahishuriwe 14:1-3, intumwa Yohani yareretswe “Umwagazi w’intama ahagaze ku Musozi Siyoni, ari kumwe n’abantu ibihumbi ijana na mirongo ine na bine.” Uwo “Mwagazi w’intama” yeretswe ugereranya Yezu amaze kuzuka. (Yohani 1:29; 1 Petero 1:19) “Umusozi Siyoni” na wo ugereranya ikibanza kininahaye ca Yezu hamwe na bamwe 144.000 bazofadikanya na we kuganza bari mw’ijuru.—Zaburi 2:6; Abaheburayo 12:22.

 Abo “bahamagawe kandi batowe” kugira bafadikanye na Kristu kuganza mu Bwami bitwa “ubusho buto.” (Ivyahishuwe 17:14; Luka 12:32) Ivyo vyerekana ko bobaye ari bake ugereranije n’intama zose Yezu afise.—Yohani 10:16.

Ivyiyumviro bitari vyo ku bijanye n’abaja mw’ijuru

 Iciyumviro kitari co: Abantu bose bakora neza baja mw’ijuru.

 Ukuri: Abantu benshi bakora neza, Imana ibasezeranira ubuzima budahera ng’aha kw’isi.—Zaburi 37:11, 29, 34.

  •   Yezu yavuze ati: “Nta muntu yaduze mw’ijuru.” (Yohani 3:13) Aho yari yerekanye ko abantu beza bose bapfuye imbere yuko aza kw’isi, nka Aburahamu, Musa, Yobu, na Dawidi, batagiye mw’ijuru. (Ivyakozwe 2:29, 34) Ahubwo riho, bari bafise icizigiro co kuzukira kuba ng’aha kw’isi.—Yobu 14:13-15.

  •   Bibiliya ivuga ko ukuzukira kuba mw’ijuru ari “izuka rya mbere.” (Ivyahishuwe 20:6) Ivyo vyerekana ko hazoba irindi zuka, ni ukuvuga iryo ng’aha kw’isi.

  •   Bibiliya yigisha ko mu ntwaro y’Ubwami bw’Imana “urupfu rutazoba rukiriho.” (Ivyahishuwe 21:3, 4) Uwo muhango utegerezwa kurangukira ng’aha kw’isi, kuko mw’ijuru ata rupfu rwigeze rubayo.

 Iciyumviro kitari co: Umuntu wese ni we yihitiramwo nimba azoba mw’ijuru canke kw’isi.

 Ukuri: Imana ni yo ihitamwo abakirisu b’abizigirwa baronka “agashimwe k’ihamagarwa ryo kuduga,” ni ukuvuga icizigiro c’ubuzima bwo mw’ijuru. (Abafilipi 3:14) Icipfuzo umuntu afise si co gituma atorwa.—Matayo 20:20-23.

 Iciyumviro kitari co: Icizigiro c’ubuzima budahera ng’aha kw’isi kirakengeretse, gihabwa gusa abatabereye kuja mw’ijuru.

 Ukuri: Abantu bazoronka ubuzima budahera ng’aha kw’isi, Imana ibita ngo: “abantu banje,” “abo natoye,” “abahezagiwe ba Yehova.” (Yesaya 65:21-23) Bazoba bafise agateka ko gushitsa umugambi Imana yari ifitiye abantu kuva kera wo gutuma abantu baba abatunganye kandi bakabaho ibihe bidahera mw’isi y’iparadizo.—Itanguriro 1:28; Zaburi 115:16; Yesaya 45:18.

 Iciyumviro kitari co: Igitigiri 144.000 kivugwa mu Vyahishuwe ni imvugo ngereranyo.

 Ukuri: Naho igitabu c’Ivyahishuwe kirimwo ibitigiri vy’ikigereranyo, bimwe mu bitigiri kivuga si imvugo ngereranyo. Nk’akarorero, kiravuga ko hari “amazina cumi n’abiri ya za ntumwa cumi na zibiri za wa Mwagazi w’intama.” (Ivyahishuwe 21:14) Ehe ibimenyamenya vyerekana ko n’igitigiri 144.000 atari imvugo ngereranyo.

 Mu Vyahishuwe 7:4 havuga ko “igitigiri c’abadomweko ikidodo [ni ukuvuga abemejwe ko bazoronka ubuzima bwo mw’ijuru, ari]: ibihumbi ijana na mirongo ine na bine.” Mu mirongo ikurikira, havuga ko umugwi ugira kabiri ari “isinzi rinini ata wari ashoboye guharura.” Abo bagize “isinzi rinini” na bo nyene bararonka ubukiriro buva ku Mana. (Ivyahishuwe 7:9, 10) Iyaba ico gitigiri 144.000 ari ikigereranyo cerekeza ku mugwi w’abantu batagira igitigiri, nta tandukaniro ryobaye riri hagati y’iyo migwi ibiri. *

 Vyongeye, Bibiliya ivuga ko abo 144.000 “bakuwe mu bantu ngo babe umushuzo.” (Ivyahishuwe 14:4) Ijambo “umushuzo” ryerekeza ku bintu bikeya vyacaguwe. Iryo jambo rirerekana neza ko igitigiri c’abazoganza na Kristu mw’ijuru gitandukanye ukigereranije n’ic’abatwarwa batagira igitigiri bazoba ng’aha kw’isi.—Ivyahishuwe 5:10.

^ Muri ubwo buryo nyene, umwigisha yitwa Robert L. Thomas yanditse ku bijanye n’ico gitigiri 144.000 kiboneka mu Vyahishuriwe 7:4 ati: “Ni igitigiri kidomako gitandukanye n’igitigiri kitagira aho kigarukira kiri ku murongo wa 9. Hamwe cofatwa ko ari ic’ikigereranyo, nta gitigiri na kimwe co muri ico gitabu cofatwa ko atari ic’ikigereranyo.”—Igitabu Revelation 1-7: An Exegetical Commentary, urupapuro rwa 474.