Gushikira ivyo urondera

Hitamwo ururimi

Ja ku rutonde rw'ibirimwo rwa kabiri

Ja ku birimwo

Ivyabona vya Yehova

Ikirundi

Bibiliya yoba irimwo ivyiyumviro vy’Imana?

Bibiliya yoba irimwo ivyiyumviro vy’Imana?

Inyishu Bibiliya itanga

Benshi mu banditse Bibiliya bavuga ko bandika bayobowe n’Imana. Ehe uturorero:

  • Umwami Dawidi avuga ati: “Impwemu ya Yehova ni yo yavuze biciye kuri jewe, kandi ijambo ryiwe ryari ku rurimi rwanje.”—2 Samweli 23:1, 2.

  • Umuhanuzi Yesaya avuga ati: “Ibi ni vyo Umukama Segaba, Yehova nyen’ingabo, avuze.”—Yesaya 22:15.

  • Intumwa Yohani ivuga iti: “Ivyahishuwe na Yezu Kristu, ivyo Imana yamuhaye.”—Ivyahishuwe 1:1.

 

Raba n'ibindi

Bibiliya ni igitabu kiva ku Mana

Bibiliya ishobora gute kugufasha kwihanganira ingorane zigushikira? Ni kubera iki wokwizigira ubuhanuzi buri muri yo?