Ja ku birimwo

Imana yatanguye kurema ijuru n’isi ryari?

Imana yatanguye kurema ijuru n’isi ryari?

Inyishu Bibiliya itanga

 Bibiliya ntivuga igihe Imana yatanguriyeko kurema ijuru n’isi canke ikiringo vyatwaye. Ivuga gusa iti: “Mu ntango Imana yaremye amajuru n’isi.” (Itanguriro 1:1) Ntitomora aho “mu ntango” aho ari ho. Ariko, turavye ukuntu ibintu bivugwa mw’Itanguriro vyagiye birakurikirana, biboneka ko hari imbere ya vya biringo bitandatu vy’irema, ari vyo vyitwa imisi y’irema.

 Imisi itandatu y’irema yoba yari imisi y’amasaha 24?

 Oya. Muri Bibiliya, ijambo “umusi” rirashobora kwerekeza ku biringo bifise uburebure butandukanye bivanye n’ibiba biriko biravugwa. Nk’akarorero, mu nkuru yigana ivy’irema hari ahavuga ko ikiringo cose Imana yamaze iriko irarema ari umusi umwe.​—Itanguriro 2:4.

 Ni ibiki vyabaye muri ya misi itandatu y’irema?

 Isi ‘ntiyari ifise imero kandi yari igiharabuga.’ Ariko Imana yarayihinduye iyigira ahantu ho kuba. (Itanguriro 1:2) Ubukurikira, yaciye irema ibinyabuzima. Bibiliya iravuga ivyabaye mu misi canke mu biringo bitandatu vy’irema:

  •  Umusi wa 1: Imana yaratumye umuco ushika kw’isi, bica bituma habaho ijoro n’umurango.​—Itanguriro 1:3-5.

  •  Umusi wa 2: Imana yarashizeho ikirere canke urugabano hagati y’amazi ari kw’isi n’ayari hejuru y’isi.​—Itanguriro 1:6-8.

  •  Umusi wa 3: Imana yaratumye haboneka isi yumutse. Yararemye n’ibimera.​—Itanguriro 1:9-13.

  •  Umusi wa 4: Imana yaratumye ibitangamuco, ari vyo izuba, ukwezi n’inyenyeri, bishobora kumurikira isi.​—Itanguriro 1:14-19.

  •  Umusi wa 5: Imana yararemye ibinyabuzima vyo mu mazi be n’ibiguruka.​—Itanguriro 1:20-23.

  •  Umusi wa 6: Imana yararemye ibikoko vy’i musozi n’abantu.​—Itanguriro 1:24-31.

 Umusi ugira gatandatu urangiye, Imana yararuhutse ico gikorwa, ni ukuvuga ko yahagaritse kurema.​—Itanguriro 2:1, 2.

 Inkuru yo mw’Itanguriro yoba ihuye n’ivyo abahinga bavuga?

 Inkuru yo muri Bibiliya y’iremwa ry’isi ntirimwo amakuru y’ido n’ido nk’uko abahinga babihishura. Ahubwo, idondora ibijanye n’irema ku buryo abayisoma, baba abo muri iki gihe eka mbere n’abo mu bihe vya kera, bashobora gutahura muri rusangi ukuntu ibintu vyagiye birakurikirana. Inkuru y’irema irahuza n’ivyo abahinga bahishura. Umuhinga mu vy’imibumbe yitwa Robert Jastrow yandika ati: “Naho ugiye mu tuntu tw’ido n’ido hariho itandukaniro, amakuru nyamukuru abahinga mu vy’imibumbe bubuye hamwe n’ayavugwa mw’Itanguriro arasa; ukuntu ibintu vyagiye birakurikirana gushika umuntu abayeho kw’isi vyatanguye bukwi na bukwi kandi ku mwanya kandondwa wo muri kahise.”

 Izuba, ukwezi n’inyenyeri vyaremwe ryari?

 Izuba, ukwezi n’inyenyeri vyari bisanzwe biriho, bikaba vyari mu bigize “amajuru” yaremwe kuva “mu ntango.” (Itanguriro 1:1) Ariko umuco wavyo ntiwashika ku buringanire bw’isi kubera ko yari ikikujwe n’ibintu vy’ivyuka vyatuma haguma hijimye. (Itanguriro 1:2) Rero, naho umuco watanguye kuboneka ku musi wa mbere, aho wazanana ntihashobora kuboneka. Biboneka ko ku musi ugira kane ivyo vyuka vyagabanutse. Bibiliya ivuga ko izuba, ukwezi n’inyenyeri vyaciye bitangura ‘kwakira isi,’ bikaba bishobora kuba bisobanura ko aho umuco wavyo wazanana hatanguye kuboneka.​—Itanguriro 1:17.

 Twisunze Bibiliya, isi imaze igihe kingana gute?

 Bibiliya ntivuga igihe isi imaze. Mw’Itanguriro 1:1 herekana gusa ko ijuru n’isi vyagize intango. Ico kintu ivuga kirahuye n’ibintu abahinga batohoje hamwe n’ikiringo bavuga ko isi imaze.