Ja ku birimwo

Igicumuro ni iki?

Igicumuro ni iki?

Inyishu Bibiliya itanga

 Gucumura ni ugukora canke kwiyumvira ikintu giteye kubiri n’amategeko y’Imana. Birimwo no kurenga ku mategeko y’Imana mu gukora ikintu Imana ibona ko ari kibi canke kitagororotse. (1 Yohani 3:4; 5:17) Bibiliya ivuga kandi ko kureka gukora ibigororotse ubizi, ari igicumuro.​—Yakobo 4:17.

 Mu ndimi Bibiliya yanditswemwo mu ntango, amajambo yahinduwe ngo igicumuro asobanura “guhusha ikintu.” Nk’akarorero, muri Isirayeli ya kera hari abasoda bari ba karuhariwe mu gutera ibuye ku buryo ‘batahusha.’ Duhinduye ijambo ku rindi, twovuga ko “batacumura.” (Abacamanza 20:16) Gucumura rero ni uguca kubiri n’ingingo ngenderwako zigororotse z’Imana.

 Kubera ko Imana ari yo Muremyi, irafise uburenganzira bwo gushingira amategeko abantu. (Ivyahishuwe 4:11) Irafise rero ico itubaza ku vyo dukora.​—Abaroma 14:12.

Vyoba bishoboka ko umuntu yirinda ku buryo atigera acumura?

 Oya. Bibiliya ivuga ko abantu “bose bacumuye bakaba badashikira ubuninahazwa bw’Imana.” (Abaroma 3:​23; 1 Abami 8:​46; Umusiguzi 7:​20; 1 Yohani 1:8) Kubera iki biri gutyo?

 Mu ntango, abantu ba mbere ari bo Adamu na Eva ntibacumura kuko bari baremwe mw’ishusho y’Imana kandi batunganye. (Itanguriro 1:​27) Ariko rero, baratakaje ugutungana kwabo kubera ko bagambarariye Imana. (Itanguriro 3:​5, 6, 17-​19) Bahavuye baraga abana babo igicumuro n’ukudatungana. (Abaroma 5:​12) Abo bana vyabagendeye nka kumwe kw’umwami wa Isirayeli Dawidi, uwavuze ati: “Navyariwe mw’ikosa.”​—Zaburi 51:5.

Ibicumuro vyoba bingana?

 Oya. Nk’akarorero, Bibiliya ivuga ko “abantu b’i Sodomu bari babi bakaba n’abacumuzi katwa” kandi ko ‘igicumuro cabo cari kiremereye cane.’ (Itanguriro 13:13; 18:20) Raba ibintu bitatu bituma igicumuro gikomera canke kiremera:

  1.   Uburemere bwaco. Bibiliya idusaba kwirinda ibicumuro bikomeye nk’ubusambanyi, ugusenga ibigirwamana, ubusuma, akaborerwe, ukunyaga, ubwicanyi n’ubupfumu. (1 Abakorinto 6:9-11; Ivyahishuwe 21:8) Bibiliya irerekana ko ivyo bicumuro bitandukanye n’ivyo umuntu akora atari yabiteguye canke atabanje kwiyumvira, nko kuvuga canke gukora ikintu kibabaza abandi. (Imigani 12:18; Abanyefeso 4:31, 32) Ariko rero, Bibiliya iradusaba kudafatira mu rwara igicumuro uko coba kiri kwose, kuko gishobora kudushikana ku bicumuro bikomeye.​—Matayo 5:27, 28.

  2.   Imvo yatumye gikorwa. Hari ibicumuro umuntu akora kuko atazi amategeko y’Imana. (Ivyakozwe 17:30; 1 Timoteyo 1:​13) Naho na vyo nyene ari ibicumuro, Bibiliya ntibifata cokimwe no kurenga nkana amategeko y’Imana. (Guharūra 15:30, 31) Mwene ivyo bicumuro umuntu aba yabikoranye ‘umutima mubi.’​—Yeremiya 16:12.

  3.   Incuro cakozwe. Bibiliya irerekana kandi ko hari itandukaniro hagati yo gucumura rimwe no kubigira akamenyero. (1 Yohani 3:​4-8) Imana izocira rubi abantu ‘baza baracumura ibigirankana’ kandi bamaze kumenya ikibereye.​—Abaheburayo 10:26, 27.

 Abantu bakoze ibicumuro bikomeye boshobora kubura amahoro kubera uburemere bw’amakosa yabo. Nk’akarorero, Umwami Dawidi yanditse ati: “Amakosa yanje yarenze umutwe wanje; nka kurya kw’umutwaro uremereye, arandemereye birenze.” (Zaburi 38:4) Naho biri ukwo, Bibiliya iremesha iti: “Umubisha nahebe inzira yiwe, n’umuntu agira nabi ahebe ivyiyumviro vyiwe; nagaruke kuri Yehova, uwuzomugirira imbabazi, ku Mana yacu, kuko izobabarira cane.”​—Yesaya 55:7.