Ja ku birimwo

Ivyabona vya Yehova

Hitamwo ururimi Ikirundi

Bibiliya yoba ivuga ibijanye no gukorora inda?

Bibiliya yoba ivuga ibijanye no gukorora inda?

Inyishu Bibiliya itanga

Ubuzima ni bweranda ku Mana, kandi ibona yuko n’inda y’agasamo ari umuntu muzima akwiye. Ku vyerekeye Imana, Umwami Dawidi yanditse ahumekewe ati: “Amaso yawe yarambonye nkiri inda y’agasamo.” (Zaburi 139:16) Imana yavuze yuko umuntu aramutse atumye umwana akiri mu nda agira ico aba, yogize ico abazwa. Imana ibona rero ko kwica umwana akiri mu nda ari icaha c’ubwicanyi.—Kuvayo 20:13; 21:22, 23.

Ariko tuvuge iki bishitse mu gihe c’ukwibaruka bikagorana maze bikaba ngombwa ko abubakanye bahitamwo kurokora umuvyeyi ariko umwana agapfa, canke kurokora umwana ariko umuvyeyi agapfa? Ico gihe, abubakanye ni bo bokwihitiramwo uwo borokora.