Ja ku birimwo

Bibiliya ivuga iki ku bijanye no gukorora inda?

Bibiliya ivuga iki ku bijanye no gukorora inda?

Inyishu Bibiliya itanga

 Naho Bibiliya idakoresha imvugo “gukorora inda,” irimwo ivyanditswe vyinshi vyerekana ingene Imana ibona ubuzima bw’umuntu, harimwo n’ubw’umwana ataravuka.

 Ubuzima ni ingabire Imana itanga. (Itanguriro 9:6; Zaburi 36:9) Ibona ko ubuzima bwose ari ubw’agaciro, ushizemwo n’ubw’umwana akiri mu nda. Igihe rero umuntu yishe n’ibigirankana umwana akiri mu nda, aba akoze ubwicanyi.

 Itegeko Imana yahaye Abisirayeli ryavuga riti: “Abagabo nibarwana bagaca ku mugore yibungenze maze abana biwe bakavayo mugabo ntihabe isanganya ryica, azobwirizwa gutangishwa indishi ata kabuza hisunzwe ico nyene umugore amuciriye. Kandi ategerezwa kubitanga biciye ku bacamanza. Ariko nimba habaye isanganya ryica, utegerezwa rero gutanga ubuzima ku bundi.”​—Kuvayo 21:22, 23. a

 Ubuzima bw’umuntu butangura ryari?

 Imana ibona ko ubuzima bw’umuntu butangura igihe habaye agasamo. Ijambo ryayo Bibiliya ryerekana ko umwana ataravuka aba ari umuntu. Raba uburorero bumwebumwe bwerekana ko ubuzima bw’umwana akiri mu nda Imana ibubona cokimwe n’ubuzima bw’umwana amaze kuvuka.

  •   Umwami Dawidi ahumekewe, yabwiye Imana ati: “Amaso yawe yarambonye nkiri inda y’agasamo.” (Zaburi 139:16) Imana yabona ko Dawidi ari umuntu n’imbere y’uko avuka.

  •   N’imbere y’uko umuhanuzi Yeremiya avuka, Imana yari izi ko imufitiye umugambi udasanzwe. Yamubwiye iti: “Ntarakubumbira mu nda nari ndakuzi, kandi utarava mu gitereko narakwejeje. Nakugize umuhanuzi ku mahanga.”​—Yeremiya 1:5.

  •   Luka umwanditsi wa Bibiliya akaba n’umuganga, yakoresheje ijambo ry’ikigiriki rimwe mu kuvuga umwana akiri mu nda n’umwana amaze kuvuka.​—Luka 1:41; 2:12, 16.

 Imana yoba ishobora guharira umuntu yakoroye inda?

 Imana irashobora guharira abantu bakoroye inda. Nta na kimwe cotuma baguma biyagiriza nimba basigaye babona ubuzima nk’uko Imana ibubona. Bibiliya ivuga iti: “Yehova ni umunyembabazi n’umunyempuhwe . . . Nk’uko uburasirazuba buri kure y’uburengerazuba, ni ko yashize kure yacu ibigabitanyo vyacu.” b (Zaburi 103:8-12) Yehova araharira abantu bose bigaya vy’ukuri ibicumuro bakoze, ushizemwo no gukorora inda.​—Zaburi 86:5.

 Gukorora inda vyoba ari bibi igihe ubuzima bw’umuvyeyi canke bw’umwana buri mu kaga?

 Twisunze ivyo Bibiliya ivuga ku buzima bw’umwana akiri mu nda, ingorane z’amagara umuvyeyi canke umwana boshobora kugira ntizikwiye kuba icitwazo co gukorora inda.

 Tuvuge iki ku bihe vy’imbonekarimwe aho bishobora gushika umuvyeyi ariko aribaruka bikaba ngombwa ko bahitamwo kurokora ubuzima bw’umwana canke bw’umuvyeyi? Mu bihe nk’ivyo, abo vyega ni bo bihitiramwo uwo borokora.

a Bibiliya zimwezimwe zihindura uwo murongo mu buryo bwumvikanisha ko iryo tegeko ryibanda ku vyaba vyashikiye uwo mugore, atari ku vyaba vyashikiye umwana. Ariko rero, imvugo y’igiheburayo yakoreshejwe ng’aho yerekeza ku rupfu rw’umuvyeyi canke rw’umwana.

b Yehova ni izina ry’Imana nk’uko riboneka muri Bibiliya.​—Zaburi 83:18.