Iki kiganiro gishingiye ku kigabane ca 15 c’igitabu Mu vy’ukuri Bibiliya yigisha iki?

Imana yoba yemera amadini yose? Nimba itayemera yose, womenya gute idini ry’ukuri?