Ja ku birimwo

BIBILIYA YIGISHA IKI?

Incungu ni ingabirano ihambaye kuruta izindi Imana yatanze (Igice ca 2)

Aya mayagwa ashingiye ku kigabane ca 5 c’igitabu Mu vy’ukuri Bibiliya yigisha iki?

Rimbura igituma incungu ishobora kutugirira akamaro be n’ico twokora kugira ngo twerekane ko tuyikenguruka.