Ja ku birimwo

Ja ku rutonde rw'ibirimwo rwa kabiri

Ivyabona vya Yehova

Ikirundi

IVYOGUFASHA KWIGA

BIBILIYA YIGISHA IKI?

Icizigiro nyakuri ku bawe bapfuye (Igice ca 1)

Aya mayagwa ashingiye ku kigabane ca 7 c’igitabu Mu vy’ukuri Bibiliya yigisha iki?

Nusuzume niba ari ibisanzwe kugira intuntu iyo uwawe yapfuye, wongere urabe ukuntu Imana izokuraho buhere umubabaro nk’uwo.

IBINDI BIJANYE

Ibatisimu be n’ubucuti ugiranira n’Imana (Igice ca 1)

Kubera iki kubatizwa ari igisabwa ku mukirisu? Ni igiki gikwiye gutuma abakirisu babatizwa?

Ibatisimu be n’ubucuti ugiranira n’Imana (Igice ca 2)

Ni intambwe izihe umuntu ategerezwa gutera imbere yo kwiyegurira Imana? Ukwiyegura bigira ico bikoze gute ku ngingo zose afata?

Niwiyegereze Imana mw’isengesho (Igice ca 3)

Bibiliya itwigisha ko Imana yishura amasengesho mu buryo butandukanye. Yishura gute amasengesho yawe kandi iyishura ryari?