Ja ku birimwo

Incamake y’ibitabu vyo muri Bibiliya

Ibi vyigwa bigizwe n’utuvidewo tugufitugufi dutanga amakuru ngirakamaro ajanye n’ibivugwa mu bitabu vyo muri Bibiliya hamwe na kahise kavyo. Nukoreshe ibi vyigwa kugira uryohore ingene usoma Bibiliya n’ingene uyiyigisha.

Incamake y’igitabu c’Itanguriro

Igitabu c’Itanguriro kirimwo amakuru ahambaye ajanye n’inkomoko y’abantu be n’igituma hariho imibabaro n’urupfu.

Incamake y’igitabu ca Rusi

Igitabu ca Rusi cigana ibijanye n’urukundo rudahemuka umugore akiri muto w’umupfakazi yagaragarije inabukwe w’umupfakazi hamwe n’ukuntu Yehova yabahaye impera bompi.

Incamake y’igitabu ca Ezira

Yehova yarashikije umuhango wiwe wo gukura abasavyi biwe i Babiloni no gusubizaho ugusenga kw’ukuri i Yeruzalemu.

Incamake y’igitabu co Kuvayo

Nurabe ingene Imana yarokoye Abisirayeli mu kubakura mu buja mu Misiri maze ibagira ihanga ryamwiyeguriye.

Incamake y’igitabu ca Nehemiya

Igitabu ca Nehemiya kirigisha ivyigwa ngirakamaro abasavyi b’Imana b’ukuri.

Incamake y’igitabu c’Abalewi

Raba ingene igitabu c’Abalewi kidondora ubweranda bw’Imana be n’igituma bihambaye cane ko ubwacu tuba beranda.

Incamake y’igitabu ca Esiteri

Ivyabaye mu gihe ca Esiteri birakomeza ukwizera ufise yuko Yehova Imana ashoboye kurokora abasavyi biwe mu bigeragezo muri iki gihe.

Incamake y’igitabu co Guharūra

Nurabe ingene bihambaye cane kugamburukira Yehova no kwubaha abagenywe kugira baje imbere abasavyi biwe.

Incamake y’igitabu ca Yosuwa

Nurabe ukuntu Abisirayeli bigarurira bakongera bakagabangana igihugu bahawe n’Imana.

Incamake y’igitabu ca Yobu

Abakunda Yehova bose barashikirwa n’ibigeragezo. Inkuru ya Yobu iradusubiriza umutima mu nda yuko dushobora kuguma turi intahemuka tugashigikira ubusegaba bwa Yehova.

Incamake y’igitabu co Gusubira mu vyagezwe

Nurabe ingene Itegeko Yehova yahaye Isirayeli ryerekana ko akunda cane abasavyi biwe.

Incamake y’igitabu c’Abacamanza

Iki gitabu cigana ibikorwa vyinshi, kikaba citirirwa abagabo b’umutima rugabo n’ukwizera Imana yakoresheje mu kurokora Abisirayeli mu maboko y’ababahahaza.

Incamake y’igitabu ca Zaburi

Igitabu ca Zaburi kirashigikira ubukuru bwa Yehova nka we Segaba, kirimwo imfashanyo n’impumurizo aha abamukunda kikerekana n’ingene isi izohinduka biciye ku Bwami bwiwe.

Incamake y’igitabu c’Imigani

Raba impanuro ziva ku Mana zijanye n’ibintu nka vyose vyo mu buzima. Uri ivy’urudandaza, ivy’umuryango, n’ibindi.

Incamake y’igitabu ca 1 Samweli

Raba ingene Abisirayeli bavuye mu kiringo c’Abacamanza bakaja mu kiringo c’abami.

Incamake y’igitabu c’Umusiguzi

Igitabu c’Umusiguzi kirashira ahabona ibintu bihambaye mu buzima kikerekana n’ingene ivyo bintu bitandukanye n’ibintu bitisunga ubukerebutsi buva ku Mana.

Incamake y’Indirimbo ya Salomo

Urukundo rudahemuka Umushulamukazi yakunda umusore w’umwungere rugereranywa n’“urubeya rwa Ya.” Kubera iki?

Incamake y’igitabu ca Yesaya

Yesaya ni igitabu kirimwo ubuhanuzi butuma turushiriza kwizigira Yehova we ashitsa ivyo yasezeranye, akaba n’Imana y’ubukiriro bwacu.

Incamake y’igitabu ca Yeremiya

Yeremiya yarabandanije akorera Yehova nk’umuhanuzi naho yari mu bihe bigoye. Zirikana ingene abera akarorero keza abakirisu muri iki gihe.

Incamake y’igitabu co Gucura intimba

Mu gitabu co Gucura intimba Yeremiya yanditse, yarerekanye intuntu yagize kubera isangangurwa rya Yeruzalemu n’ingene ukwigaya gutuma turonka imbabazi z’Imana.

Incamake y’igitabu ca Ezekiyeli

Ezekiyeli yarashikije igikorwa cose Imana yamuhaye abigiranye ukwicisha bugufi n’umutima rugabo naho bitari vyoroshe. Aratubera akarorero keza.

Incamake y’igitabu ca Daniyeli

Daniyeli na bagenziwe bagumye ari intahemuka kuri Yehova mu vyabashikiye vyose. Akarorero kabo be n’iranguka ry’ubuhanuzi biradufasha cane muri iki gihe c’iherezo.

Incamake y’igitabu ca Hoseya

Igitabu ca Hoseya kirimwo ivyigwa bihambaye kuri twebwe muri iki gihe ku bijanye n’imbabazi Yehova agirira abanyakibi bigaya be n’ugusenga yemera.

Incamake y’igitabu ca Yoweli

Yoweli yaravuze ibijanye n’“umusi wa Yehova” wimirije yongera aravuga ico umuntu yokora kugira arokoke. Ubu birihutirwa cane ko tuguma tugavye ku bijanye n’ubwo buhanuzi.

Incamake y’igitabu ca Amosi

Yehova yakoresheje uwo mugabo aciye bugufi mu gukora ibintu bihambaye. Ni ivyigwa bihambaye ibihe twigira kuri Amosi?

Incamake y’igitabu ca Obadiya

Ni co gitabu gitoyi mu Vyanditswe vy’igiheburayo. Ico gitabu kiratanga icizigiro, kikanasezerana ko ubutegetsi bwa Yehova buzokwemezwa.

Incamake y’igitabu ca Yona

Uwo muhanuzi yaremeye gukosorwa, ararangura igikorwa yashinzwe, ariga n’icigwa gikomeye ku bijanye n’urukundo rudahemuka rw’Imana n’imbabazi zayo. Ivyamushikiye biraza kugukora ku mutima.

Incamake y’igitabu ca Mika

Ubu buhanuzi bwahumetswe n’Imana buradukura amazinda yuko Yehova adusaba ibitegereka kandi bitugirira akamaro.

Incamake y’igitabu ca Nahumu

Ubwo buhanuzi butuma twizigira ko Yehova yama ashitsa ijambo ryiwe be n’uko aruhurira abo bose baronderera amahoro n’ubukiriro ku Bwami bwiwe.

Incamake y’igitabu ca Habakuki

Turashobora kwizigira ko Yehova yama azi igihe kibereye n’uburyo bwiza bwo kurokora abasavyi biwe.

Incamake y’igitabu ca Zefaniya

Kubera iki dukwiye kwirinda kwiyumvira yuko umusi w’urubanza wa Yehova utazoshika?

Incamake y’igitabu ca Hagayi

Iki gitabu kirerekana akamaro ko gushira ivyungura Ubwami imbere y’ivyacu bwite.

Incamake y’igitabu ca Zekariya

Ibintu bitandukanye yeretswe hamwe n’ubuhanuzi yavuze vyarakomeje abasavyi b’Imana bo muri kahise. Ubwo buhanuzi nyene n’ubu buratwemeza ko Yehova adushigikiye muri kino gihe.

Incamake y’igitabu ca Malaki

Ni ubuhanuzi bwerekeye ingingo ngenderwako za Yehova zidahindagurika, imbabazi ziwe be n’urukundo rwiwe. Ubwo buhanuzi burimwo kandi ivyigwa bihambaye twokurikiza muri kino gihe.

Incamake y’igitabu ca Matayo

Numenye ibintu nyamukuru vyerekeye iki gitabu co muri Bibiliya. Ni co ca mbere muri za Njili zine.

Incamake y’igitabu ca Mariko

Igitabu ca Mariko ni co gitoyi muri za Njili zine, kirimwo inkuru yerekana ivyo Yezu azorangura igihe azoba atwara Ubwami bw’Imana.

Incamake y’igitabu ca Luka

Ni amakuru ayahe aboneka gusa mu Njili ya Luka?

Incamake y’igitabu ca Yohani

Inkuru ya Yohani ishimika ku rukundo Yezu adukunda, ku karorero kiwe ko kwicisha bugufi no ku bintu bimuranga ko ari we Mesiya, Umwami w’Ubwami bw’Imana.

Incamake y’igitabu c’Ivyakozwe n’intumwa

Abakirisu bo mu ntango barakoze cane kugira bahindure abantu bo mu mahanga yose abigishwa. Igitabu c’Ivyakozwe kirashobora gutuma wongereza umwete n’igishika ufitiye ubusuku

Incamake y’igitabu c’Abaroma

Igitabu gishimika ku kuntu Yehova atagira nkunzi be n’igituma bihambaye kwizera Yezu Kristu.

Incamake y’igitabu ca 1 Abakorinto

Ikete Paulo yanditse, ririmwo impanuro yahumetswe ijanye n’ukuntu twogiranira ubumwe, ingene twoguma tudahumanye, ibijanye n’urukundo be n’ukwizera izuka.

Incamake y’igitabu ca 2 Abakorinto

Yehova “ya Mana y’uruhoza rwose” araremesha akongera agashigikira abasavyi biwe.

Incamake y’igitabu c’Abagalatiya

Ikete Paulo yandikiye Abagalatiya riracari ngirakamaro no muri iki gihe nk’uko ryari igihe ryandikwa. Rirashobora gufasha abakirisu bose b’ukuri kuguma ari abizigirwa.

Incamake y’igitabu c’Abafilipi

Igihe tugumye turi intahemuka mu bigeragezo, birashobora kuremesha abandi kuguma bashikamye.

Incamake y’igitabu c’Abakolosayi

Turashobora kuninahaza Yehova mu gushira mu ngiro ivyo twiga, mu kubabarirana ata gahigihigi, no mu kwemera ikibanza be n’ubukuru Yezu afise.

Incamake y’igitabu ca 1 Abatesalonika

Dukwiye kuguma turi maso mu vy’impwemu, ‘kwiyemeza neza ibintu vyose, gusenga ubudahengeshanya’ no kuremeshanya.

Incamake y’igitabu ca 2 Abatesalonika

Paulo arakosora ivyiyumviro bitari vyo bamwe bari bafise ku vyerekeye ukuza kw’umusi wa Yehova, akaremesha abavukanyi kuguma bashikamye mu kwizera.

Incamake y’igitabu ca 1 Timoteyo

Paulo yanditse ikete rya 1 Timoteyo kugira yerekane ingene ibintu bikwiye gutunganywa mw’ishengero no kugira arigabishe ku nyigisho z’ikinyoma no ku rukundo rw’amahera.

Incamake ya 2 Timoteyo

Paulo aremesha Timoteyo kurangura ubusuku bwiwe bimwe bishitse.

Incamake y’igitabu ca Tito

Ikete Paulo yandikiye Tito riravuga ibijanye n’ingorane zari mu mashengero y’i Kirete, rikerekana na kamere z’ivy’impwemu abakurambere basabwa.

Incamake y’igitabu ca Filemoni

Iri kete rigufi yamara rihambaye, ririmwo ivyigwa ngirakamaro bijanye no kwicisha bugufi, kugira ubuntu no kubabarira abandi.

Incamake y’igitabu c’Abaheburayo

Ugusenga kw’abakirisu gushingiye ku bintu biruta kure n’iyo insengero zubatswe n’abantu be n’ibimazi vy’ibitungwa.

Incamake y’igitabu ca Yakobo

Yakobo arakoresha ibigereranyo bitomoye kugira atwigishe ingingo ngenderwako zihambaye.

Incamake y’igitabu ca 1 Petero

Ikete rya mbere Petero yanditse riraturemesha gukorana umwete no guterera amaganya yacu yose ku Mana.

Incamake y’igitabu ca 2 Petero

Ikete rya kabiri rya Petero rituremesha kuba intahemuka uko turindira amajuru mashasha n’isi nshasha.

Incamake y’igitabu ca 1 Yohani

Iryo kete Yohani yanditse riratugabisha ku bijanye na ba antikristu kandi rikadufasha kubona ico dukwiye gukunda n’ico twokwanka.

Incamake y’igitabu ca 2 Yohani

Ikete rya kabiri rya Yohani riratwibutsa kubandanya tugendera mu kuri no kwiyamiriza abahendanyi.

Incamake y’igitabu ca 3 Yohani

Ikete rigira gatatu rya Yohani ririgisha abakirisu icigwa gihambaye co kuba abakiranyi.

Incamake y’igitabu ca Yuda

Yuda arashira ahabona uburyo abagomba guhenda canke gucafuza abakirisu bakoresha.

Incamake y’igitabu c’Ivyahishuwe

Amayerekwa akabura yo mu gitabu c’Ivyahishuwe arerekana ukuntu Ubwami bw’Imana buzoshitsa umugambi Imana ifitiye abantu be n’isi.

Raba kandi

IBITABU N’UDUTABU

Bibiliya​—Irimwo ubutumwa ubuhe?

Ni ubutumwa bw’ishimikiro ubuhe buri muri Bibiliya?