Ja ku birimwo

Imigenderanire n’abandi

Kurondera abagenzi

Kubaho neza: Ubucuti bwiza mu muryango be n’abagenzi

Ubucuti dufitaniye n’abandi burakomera igihe twitwararika gutanga kuruta guhabwa.

Umugenzi nyakuri ameze gute?

Abantu benshi babona ko kugira abagenzi nyakuri bihambaye. Woshobora gute kubera abandi umugenzi nyakuri? Iki kiganiro kiraca irya n’ino ivyiyumviro bine vyo muri Bibiliya wokwisunga.

Umugenzi nyakuri ameze gute?

Biroroshe ko uronka abagenzi b’indyadya; none woronka gute umugenzi nyakuri?

Kuronka abagenzi beza

Raba ibintu bine vyogufasha kugira ubugenzi nyakuri.

Noba nkwiye kurondera abagenzi bashasha?

Kugira umugwi mutoyi w’abagenzi birashobora kuba vyiza, ariko ntivyama ari ngirakamaro. Kubera iki?

Irungu

Ingene wotsinda irungu

Kwama wishwe n’irungu bitera ingorane zingana n’iziterwa n’ukunywa amatabi 15 ku musi. Wokora iki kugira wirinde kwumva ko ata wukwitayeho canke kwumva irungu?

Woba ufise irungu?

Raba ibintu bitabu bifasha gutsinda irungu no kugira ubugenzi buramba.

Kubera iki ntagira abagenzi?

Si we wenyene wumva irungu canke utagira abagenzi. Raba ingene abandi mungana batsinze izo nyiyumvo.

Nkore iki ko abandi banyinuba?

Igihambaye kwoba ari ukumera nk’abantu bisunga ivyiyumviro bitabereye canke kwigumira uko usanzwe uri?

Guhanahana amakuru ku buhinga bwa none

Ingene wogumiza akazi mu mwanya wako

Ivyiyumviro bine vyogufasha kwirinda ko akazi kakwinjirira mu mubano wawe.

Ingene twokwiyemeza ko utwuma two mu buhinga bwa none tutatwaye ikibanza gihambaye mu buzima bwacu

Gukoresha utwuma two mu buhinga bwo none birashobora kugirira akamaro umubano wanyu canke bikawonona. None utwo twuma turiko tugira ingaruka izihe ku mubano wanyu?

Ni ibiki nkwiye kumenya ku bijanye no guhanahana amafoto biciye ku buhinga bwa none?

Gushira kuri internet amafoto ukunda ni uburyo bworoshe bugufasha kuguma uhanahana amakuru n’incuti n’abagenzi, ariko kandi burimwo ingorane.

Nukoreshe neza ubuhinga bwa none

Nuryoherwe no guhanahana amakuru n’abagenzi bawe kuri Internet, ariko ntiwijajare.

Ukwiye kumenya iki ku bijanye no kwandika amamesaje?

Kwandika amamesaje birashobora kugira ingaruka ku bugenzi ufitaniye n’abandi be n’izina ryawe. Raba igituma ari ukwo biri.

Ingene wokwerekana urupfasoni mu vy’amamesaje

Mbega vyoba bitaranga urupfasoni uciriyemwo umuntu kugira urabe mesaje? Canke vyoba bitaranga urupfasoni wihojeje mesaje kugira wibandanirize ikiyago?

Gukundana

Bwoba ari ubugenzi canke ni urukundo?—Igice ca 1: Nobimenya gute?

Raba ibintu vyogufasha kumenya nimba umuntu ashaka ko mukundana canke ko muba abagenzi gusa.

Bwoba ari ubugenzi canke ni urukundo?—Igice ca 2: Nobimenya gute?

Umugenzi wawe yoba yibaza ko ico ushaka atari ubugenzi busanzwe gusa? Raba impanuro zogufasha.

Igihe ubugenzi burenze urugero

Woba wibwira uti: ‘THS.15uri abagenzi gusa?’ Nimba ari ukwo biri, nusuzume ingingo ngenderwako zo muri Bibiliya kugira ngo urabe ko ivyo vyiyumviro ufise ari vyo.

Rwoba ari urukundo canke ni igihababu?

Menya insobanuro y’urukundo rw’igihababu n’urukundo nyakuri.

Gukinisha urukundo hoba hari ico bitwaye?

Neza na neza gukinisha urukundo ni iki? Kubera iki bamwebamwe babigira? Vyoba birimwo akaga?

Urukundo nyakuri ni iki?

Impanuro Bibiliya itanga zirashobora gufasha umuntu kubona ingene yohitamwo neza uwo bazokwubakana n’ingene yomukunda vy’ukuri bamaze kurushinga.

Noba ngeze kurondera uwo dukundana?

Raba ibibazo bine bishobora kugufasha kumenya ko ugeze kwubaka.

Noba ngeze kwubaka urwanje?

Kugira wishure ico kibazo, urakeneye kubanza kwimenya neza. Kwisuzuzuma utibesha bizogufasha.

Twoba tuberanye?

Ushobora gute kutaraba gusa ibiboneka inyuma ariko ukaraba n’uko umugenzi wawe ameze koko?

Twoba dukwiye guhagarika ubucuti?(Igice ca 1)

Umubano ni ubucuti bwamaho. Nimba rero ufise amakenga ku bijanye n’uwo mufitaniye imigenderanire y’ivy’urukundo, ntuvyirengagize!

Twoba dukwiye guhagarika ubucuti? (Igice ca 2)

Guhagarika ubucuti ntivyigera vyoroha. Wobigenza gute mu buryo bwiza?

Igihe ubucuti buhagaze

Ni igiki cogufasha kwihanga igihe muhebanye n’umuntu maze ubuzima bukabandanya?

Gutunganya ingorane

Bibiliya ivuga iki ku bijanye n’ishavu?

Hoba hariho imvo zumvikana zotuma umuntu ashavura? Wokora iki wumvise ko utanguye gushavura?

Icofasha abantu gusubiza hamwe

Ingingo ngenderwako ngirakamaro zo muri Bibiliya zarafashije abahoze ari abansi gusubiza hamwe, basigara mbere ari abagenzi.

Kubabarira abandi bisobanura iki?

Bibiliya iravuga ibintu bitanu vyogufasha guharira abandi.

Ingene mwobabarirana

Kubera iki kubabarira bishobora kuba urugamba? Raba ingene impanuro Bibiliya itanga zishobora gufasha.

Ivyotuma uhimbarwa​—Kubabarira abandi

Umuntu w’ishavu n’inzigo ntashobora guhimbarwa, icibagiwe co ni ukugira amagara meza.