Ja ku birimwo

Imigenderanire n’abandi

Kurondera abagenzi

Kubaho neza: Ubucuti bwiza mu muryango be n’abagenzi

Ubucuti dufitaniye n’abandi burakomera igihe twitwararika gutanga kuruta guhabwa.

Umugenzi nyakuri ameze gute?

Abantu benshi babona ko kugira abagenzi nyakuri bihambaye. Woshobora gute kubera abandi umugenzi nyakuri? Iki kiganiro kiraca irya n’ino ivyiyumviro bine vyo muri Bibiliya wokwisunga.

Umugenzi nyakuri ameze gute?

Biroroshe ko uronka abagenzi b’indyadya; none woronka gute umugenzi nyakuri?

Kuronka abagenzi beza

Raba ibintu bine vyogufasha kugira ubugenzi nyakuri.

Noba nkwiye kurondera abagenzi bashasha?

Kugira umugwi mutoyi w’abagenzi birashobora kuba vyiza, ariko ntivyama ari ngirakamaro. Kubera iki?

Irungu

Ingene wotsinda irungu

Kwama wishwe n’irungu bitera ingorane zingana n’iziterwa n’ukunywa amatabi 15 ku musi. Wokora iki kugira wirinde kwumva ko ata wukwitayeho canke kwumva irungu?

Kubera iki ntagira abagenzi?

Si we wenyene wumva irungu canke utagira abagenzi. Raba ingene abandi mungana batsinze izo nyiyumvo.

Nkore iki ko abandi banyinuba?

Igihambaye kwoba ari ukumera nk’abantu bisunga ivyiyumviro bitabereye canke kwigumira uko usanzwe uri?

Guhanahana amakuru ku buhinga bwa none

Ingene wogumiza akazi mu mwanya wako

Ivyiyumviro bine vyogufasha kwirinda ko akazi kakwinjirira mu mubano wawe.

Ingene twokwiyemeza ko utwuma two mu buhinga bwa none tutatwaye ikibanza gihambaye mu buzima bwacu

Gukoresha utwuma two mu buhinga bwo none birashobora kugirira akamaro umubano wanyu canke bikawonona. None utwo twuma turiko tugira ingaruka izihe ku mubano wanyu?

Ni ibiki nkwiye kumenya ku bijanye no guhanahana amafoto biciye ku buhinga bwa none?

Gushira amafoto dukunda ku mbuga hwaniro amafoto ni uburyo bworoshe butuma tuguma duhanahana amakuru n’incuti hamwe n’abagenzi, ariko kandi birimwo akaga.

Nukoreshe neza ubuhinga bwa none

Nuryoherwe no guhanahana amakuru n’abagenzi bawe kuri Internet, ariko ntiwijajare.

Ukwiye kumenya iki ku bijanye no kwandika amamesaje?

Kwandika amamesaje birashobora kugira ingaruka ku bugenzi ufitaniye n’abandi be n’izina ryawe. Raba igituma ari ukwo biri.

Ingene wokwerekana urupfasoni mu vy’amamesaje

Mbega vyoba bitaranga urupfasoni uciriyemwo umuntu kugira urabe mesaje? Canke vyoba bitaranga urupfasoni wihojeje mesaje kugira wibandanirize ikiyago?

Gukundana

Noba ngeze kurondera uwo dukundana?

Ibintu bitanu vyogufasha kumenya nimba ugeze gukundana no kwubaka urwawe.

Gukinisha urukundo hoba hari ico bitwaye?

Neza na neza gukinisha urukundo ni iki? Kubera iki bamwebamwe babigira? Vyoba birimwo akaga?

Bwoba ari ubugenzi canke ni urukundo?—Igice ca 1: Nobimenya gute?

Raba ibintu vyogufasha kumenya nimba umuntu ashaka ko mukundana canke ko muba abagenzi gusa.

Bwoba ari ubugenzi canke ni urukundo?—Igice ca 2: Nobimenya gute?

Umugenzi wawe yoba yibaza ko ico ushaka atari ubugenzi busanzwe gusa? Raba impanuro zogufasha.

Ni ibiki nokwitega mu kiringo co kumenyana?

Ibintu bitatu mworimbura uko ubucuti bwanyu burushiriza gukomera.

Rwoba ari urukundo canke ni igihababu?

Menya insobanuro y’urukundo rw’igihababu n’urukundo nyakuri.

Twoba tuberanye?

Ushobora gute kutaraba gusa ibiboneka inyuma ariko ukaraba n’uko umugenzi wawe ameze koko?

Bibiliya ivuga iki ku bijanye no kubana mutanditswe?

Ubuyobozi Imana itanga burafasha kuroranirwa mu mibano y’abubatse, kandi abakurikiza impanuro itanga bama baroranirwa.

Ivyabona vya Yehova boba bashinga amategeko agenga ivy’ugukundana?

Gukundana bwoba ari uburyo bwo kwinezereza gusa canke bisigura ikindi kintu?

Urukundo nyakuri ni iki?

Impanuro Bibiliya itanga zirashobora gufasha umuntu kubona ingene yohitamwo neza uwo bazokwubakana n’ingene yomukunda vy’ukuri bamaze kurushinga.

Twoba dukwiye guhagarika ubucuti?(Igice ca 1)

Umubano ni ubucuti bwamaho. Nimba rero ufise amakenga ku bijanye n’uwo mufitaniye imigenderanire y’ivy’urukundo, ntuvyirengagize!

Twoba dukwiye guhagarika ubucuti? (Igice ca 2)

Guhagarika ubucuti ntivyigera vyoroha. Wobigenza gute mu buryo bwiza?

Igihe ubucuti buhagaze

Ni igiki cogufasha kwihanga igihe muhebanye n’umuntu maze ubuzima bukabandanya?

Nokwihangana gute duhebanye n’uwo twakundana?

Raba ingene wokwikuramwo agahinda.

Gutunganya ingorane

Bibiliya ivuga iki ku bijanye n’ishavu?

Hoba hariho imvo zumvikana zotuma umuntu ashavura? Wokora iki wumvise ko utanguye gushavura?

Icofasha abantu gusubiza hamwe

Ingingo ngenderwako ngirakamaro zo muri Bibiliya zarafashije abahoze ari abansi gusubiza hamwe, basigara mbere ari abagenzi.

Kubabarira abandi bisobanura iki?

Bibiliya iravuga ibintu bitanu vyogufasha guharira abandi.

Ingene mwobabarirana

Kubera iki kubabarira bishobora kuba urugamba? Raba ingene impanuro Bibiliya itanga zishobora gufasha.

Ivyotuma uhimbarwa​—Kubabarira abandi

Umuntu w’ishavu n’inzigo ntashobora guhimbarwa, icibagiwe co ni ukugira amagara meza.

Prejudice and Discrimination

Noba ninuba abandi?

Agatima ko kwinubana karandukiye abantu kuva kera. Raba impanuro Bibiliya iduha zogufasha kukirinda.

Ukwinubana​—Woba umaze kwandukirwa?

Ni ibimenyetso ibihe vyerekana ko umuntu ashobora kuba yinubana?

Ingene Bibiliya yodufasha kwubahiriza abandi

Ibi vyanditswe birerekana ukuntu Bibiliya ihimiriza abantu kubana mu mahoro no kwubahana.

Bibiliya ivuga iki ku vyerekeye amacakubiri ashingiye ku moko?

Amoko yose yoba angana? Amacakubiri ashingiye ku moko yoba azoteba agahera?

Ingene wotsinda urwanko​—Nube umuntu atagira nkunzi

Nurandurane n’imizi agatima ko kutiyumvamwo abandi mu kwigana Imana mu bijanye no kutagira nkunzi.

Ukwinubana​—Niwaguke mu guhitamwo abagenzi

Niwirabire akamaro ko kugira abagenzi mutameze kumwe.

Vyoba bishoboka ko abantu bo mu moko yose bangana? Bibiliya ibivugako iki?

Abantu amamiliyoni bariko bariga muri Bibiliya ukuntu bofatana abandi icubahiro n’iteka.

Urukundo rudahemuka ruzotsinda ryari urwanko?

Gutsinda ivyiyumviro vyo kwinuba abandi si icoroshe. Raba ingene Umuyahudi umwe n’Umwarabu batsinze urwo rugamba.

Johny na Gideon bahoze badacana uwaka, none ubu ni abavukanyi

Mu turere tumwetumwe, ivangura rifatiye kw’ibara ry’urukoba ni ikintu cibonekeza mu buzima bwa misi yose. Raba ingene abagabo babiri bo muri Afrika y’Epfo bashoboye gutsinda ivyo vyiyumviro.

Naripfuza kurwanya akarenganyo

Rafika yarinjiye mu muhari wari wiyemeje kurwanya ivangura ry’amoko. Ariko yahavuye amenya ko Bibiliya isezerana yuko mu gihe c’ingoma y’Ubwami bw’Imana hazoba hari amahoro n’ubutungane.