Ja ku birimwo

Yehova arababarira

Yehova arababarira

Twese turakora amakosa, ariko Yehova yama yiteguriye kutubabarira. Reka turabe ukuntu abigira.

Raba kandi

NUBE UMUGENZI WA YEHOVA

Yehova arababarira

Bishitse tugakora ikosa, twoba dukwiye kwihebura? Reka turabe ico Kalebu yigira ku nkuru yo muri Bibiliya.

NUBE UMUGENZI WA YEHOVA (UDUKORWA)

Icapa: Yehova arababarira

Voma wongere usohore ico capa kitwibutsa ingene Yehova ababarira abantu b’intahemuka igihe bakoze amakosa.