Ja ku birimwo

Ivyabona vya Yehova

Hitamwo ururimi Ikirundi

Nufate ku mutwe ibitabu bigize Bibiliya (Igice ca 1)

Nufate ku mutwe ibitabu bigize Bibiliya (Igice ca 1)

Nujane n’abandi bana kugira ufate ku mutwe ibitabu bimwebimwe vyo mu Vyanditswe vy’igiheburayo.

Raba kandi

NUBE UMUGENZI WA YEHOVA (UDUKORWA)

Nufate ku mutwe ibitabu bigize Bibiliya (Igice ca 1)

Nukoreshe utwo dukarata kugira tugufashe gufata ku mutwe ibitabu bigize Bibiliya, kuva kw’Itanguriro gushika kuri Yesaya.