Ja ku birimwo

Ja ku rutonde rw'ibirimwo rwa kabiri

Ivyabona vya Yehova

Ikirundi

Nufate ku mutwe ibitabu bigize Bibiliya (Igice ca 1)

Nujane n’abandi bana kugira ufate ku mutwe ibitabu bimwebimwe vyo mu Vyanditswe vy’igiheburayo.

Raba kandi

NUBE UMUGENZI WA YEHOVA (UDUKORWA)

Nufate ku mutwe ibitabu bigize Bibiliya (Igice ca 1)

Nukoreshe utwo dukarata kugira tugufashe gufata ku mutwe ibitabu bigize Bibiliya, kuva kw’Itanguriro gushika kuri Yesaya.