Ja ku birimwo

Icigwa ca 28: Ihangane igihe bakuboneye

Icigwa ca 28: Ihangane igihe bakuboneye

Ni igiki codufasha kwihangana no kubandanya gukora iciza igihe batuboneye?

Raba kandi

NUBE UMUGENZI WA YEHOVA (UDUKORWA)

Ihangane igihe bakuboneye

Igihe abandi batuboneye twovyifatamwo gute?