Ja ku birimwo

Icigwa ca 7: Gutanga biragutera umunezero

Icigwa ca 7: Gutanga biragutera umunezero

Ushobora gute guhimbarwa nka Kalebu?

Raba kandi

NUBE UMUGENZI WA YEHOVA (UDUKORWA)

Gutanga biragutera umunezero: Umuziki n’amajambo

Niwige amajambo y’urwo ruririmbo uheze uririmbe ujana n’ividewo.

INYIGISHO ZO MURI BIBILIYA

Udukorwa tw’abana

Nukoreshe utu dukorwa two gukina dushingiye kuri Bibiliya mu kwigisha abana bawe ivy’Imana.