Ja ku birimwo

Ivyabona vya Yehova

Hitamwo ururimi Ikirundi

IVYOKORWA MU GUSENGA KWO MU MURYANGO

Imana irungika Musa mu Misiri

KUVAYO IKIGABANE CA 3-12

Ubuyobozi buhabwa abavyeyi: Nimukoreshe utu dukorwa mu kwigira hamwe Bibiliya uko mugize umuryango.

IVYOKORWA MU GUSENGA KWO MU MURYANGO

Imana irungika Musa mu Misiri

KUVAYO IKIGABANE CA 3-12

Ubuyobozi buhabwa abavyeyi: Nimukoreshe utu dukorwa mu kwigira hamwe Bibiliya uko mugize umuryango.

Ibindi bijanye

Kutagira ubwoba

Niwigishe abana bawe ikintu vy’ukuri gituma umuntu atagira ubwoba.

Guhitamwo gukorera Yehova

Ubu buyobozi burashobora kugufasha kwigisha abana bawe ingene boronkera umunezero mu gukorera Yehova.

Ukuntu impwemu nyeranda idufasha gukorera Yehova

Nukoreshe ubu buyobozi mu gufasha abana bawe kumenya ukuntu Yehova adukomeza akoresheje impwemu nyeranda yiwe.