Ja ku birimwo

Ja ku rutonde rw'ibirimwo rwa kabiri

Ivyabona vya Yehova

Ikirundi

BANDES DESSINÉES ZIGANA INKURU ZO MURI BIBILIYA

BANDES DESSINÉES ZIGANA INKURU ZO MURI BIBILIYA

Yehova aha ubwenge Salomo

Muri iyi nkuru yo muri Bibiliya, raba ukuntu Umwami Salomo yaronse ubwenge ariko mu nyuma agakora amakosa aranga ubujuju. Nusomere iyi bande dessinée kuri internet canke ku vyo wacapuye.

Ibindi bijanye

Yehova arababarira ata gahigihigi

Umwami Manase yarakoze ivy’ubupfumu, arunamira imana z’ikinyoma, arica n’abantu ata co bazira. Ariko Yehova yaramubabariye. Iyo nkuru itwigisha iki ku vyerekeye kubabarira?

Aburahamu aba umugenzi w’Imana

Imana yise Aburahamu umugenzi wayo. Dushobora gute kuba abagenzi b’Imana?

Nowa yarizera Imana

Imana yabwiye Nowa kwubaka ubwato kugira umuryango wiwe ntuhitanwe n’umwuzure. Inkuru yerekeye umwuzure wo mu gihe ca Nowa itwigisha iki mu bijanye n’ukwizera Imana?