Ja ku birimwo

Bandes dessinées zigana inkuru zo muri Bibiliya

Uko musoma ivyanditse kuri bande dessinée yigana inkuru yo muri Bibiliya, mwaba mubisomera kuri internet canke ku vyo mwacapuye, nimubone ibivugwa muri iyo nkuru nk’ibiriko biraba koko. Munyuma, uko mugize umuryango, nimuvuge ivyigwa ngirakamaro muhigira mu kwishura ibibazo biri ku nsozero y’iyo nkuru.