NEW YORK: Inama Nyobozi y’Ivyabona vya Yehova yaratunganije yuko abavukanyi bava mu migabane itatu y’isi baja i Moscou, kugira berekane ko Ivyabona bo kw’isi yose bashigikiye abavukanyi babo bo mu Burusiya.

Igihe bashika, abavukanyi babo bo mu Burusiya babakiranye akamwemwe kenshi, bamwe muri bo bakaba bari baje aho i Moscou bavuye kure cane muri Siberiya. Abo bavukanyi bo mu bindi bihugu baramenyesheje bene wabo bo mu Burusiya yuko babafise ku mutima be n’uko abo basangiye ukwizera bo kw’isi yose bama babasengera. Umwe muri abo bavukanyi yavuze ati: “Narakozwe ku mutima cane n’umutima rugabo w’abavukanyi banje bo mu Burusiya, narirya ata cizere kinini twari dufise c’uko ingingo y’akarenganyo yo kubuza igikorwa cabo yohinduwe.”

Naho abacamanza batatu bari bashashe mu gisata c’iyungururizo baduciriye rubi, abavukanyi bari mu ngoro y’ubutungane bagumye barangwa n’urukundo n’ubumwe. Abo bavukanyi barababaye cane bumvise ingene izina rya Yehova risigwa iceyi isinzi rikoranye kandi vyaraboneka ko batahura yuko Ivyabona bo mu Burusiya batagiye kworoherwa. Ariko kuba abo bavukanyi bagumye batekanye kandi bafise igishika vyaragaragaza neza ko icaha bagirijwe n’iyo sentare c’uko ari intagondwa ari ikinyoma cambaye ubusa.

Mark Sanderson wo mu Nama Nyobozi ni we yari ayoboye abo bavukanyi bo mu bindi bihugu. Yaremesheje Ivyabona bo mu Burusiya ‘gukomera no kugira umutima rugabo’ kubera ivyari biraririye kubashikira. Igihe abavukanyi bo mu bindi bihugu bariko barasohoka mu ngoro y’ubutungane, Ivyabona b’abasangwa barabaguye mu nda bongera barabashimira cane kubera bari baje kubafata mu mugongo muri urwo rubanza rw’intibagirwa.

Abo bavukanyi baragendeye kandi ibiro 21 vy’abaserukira ibihugu vyabo aho i Moscou kugira babasigurire ingaruka mbi z’iyo ngingo Uburusiya bwafatiye Ivyabona vya Yehova. Muri izo ngaruka harimwo guturira amazu y’Ivyabona, kwirukanwa mu kazi, gutotezwa kw’ishure, tutibagiye abakurambere benshi bagirijwe icaha co gutunganya amakoraniro ajanye no gusenga, muri abo hakaba harimwo umuvukanyi Dennis Christensen agipfunzwe ivy’agateganyo. Abaserukira ibihugu vyabo batari bake barababaye babonye akavidewo k’iminuta ibiri kerekana muri make ayo mabi Ivyabona bariko barakorerwa. Ikibazo caguma kigaruka cari iki: ‘Kubera iki Ivyabona vya Yehova ari bo bariko barafatwa uko na leta?’ Mu nyishu abavukanyi batanze, barashinze intahe ikomeye kuko basiguye ko abagize ishirahamwe ryacu bataja muri politike be n’uko igikorwa cacu co kwigisha Bibiliya catumye Abarusiya benshi bagira ivyo baryohoye mu buzima bwabo. Umu ambasaderi umwe yaciye avuga ati: “Aborotodogisi ntibashaka ko mubatwara abanywanyi.” Aba ambasaderi barenga cumi bararungitse ababaserukira kwumviriza urwo rubanza kandi barahagumye mu kiringo c’amasaha umunani rwamaze.

Abo bavukanyi bavuye mu Burusiya bumva bakomejwe mu kwizera kandi bararemeshejwe n’uko abavukanyi bo mu Burusiya bari bafise umwiyemezo wo kuguma ari intahemuka. Bararemeshejwe kandi no kuba bararonse akaryo ko gushinga intahe imbere y’abategetsi.

Uwujejwe amakuru:

David A. Semonian wo mu biro bijejwe amakuru, tél. +1-845-524-3000