Urwanda

9 RUHESHI 2016

Urwanda rurwanya ikumirwa rishingiye ku madini mu mashure

Ivyo Leta yakoze kugira ikingire umwidegemvyo w’abanyeshure wo gusenga kari agakuru keza ku banyeshure b’Ivyabona.

6 RUSAMA 2016

Amategeko arubahirizwa mu Rwanda

Ibiro vy’Umuhuza w’Urwanda vyarabonye ko Ivyabona barenganijwe bica bisaba Sentare ntahinyuzwa gusubiramwo urubanza yari yabaciriye.

2 MUKAKARO 2015

Sentare yo mu Rwanda yiyamiriza ugukumirwa gushingiye kw’idini

Iyindi sentare y’i Karongi yarashigikiye uburenganzira bwo gusenga bw’abanyeshure b’ivyabona umunani. Iyo ngingo yoba izotuma ugukumirwa gushingiye kw’idini mu Rwanda guhera?