Ja ku birimwo

Ja ku rutonde rw'ibirimwo rwa kabiri

Ivyabona vya Yehova

Ikirundi

TIRKIMENISTANI

Barapfunzwe bazira ukwemera kwabo

Barapfunzwe bazira ukwemera kwabo

Ku wa 14 Ntwarante 2015, abapolisi bo muri Turkmenabad barateye ku muhana w’uwitwa Bahram Hemdemov wariko uraberako amakoraniro ajanye n’idini mu mutekano ntangere. Ivyabona 38 barafashwe bagirizwa gukora ibikorwa vy’idini bitemewe n’amategeko. Bose barakubaguwe, 30 baracibwa amande, 8 na bo bacirwa umunyororo w’imisi 15. Mu nyuma, Sentare y’akarere ya Lebap yaraciriye Hemdemov umunyororo w’imyaka ine, akaba apfungiwe mw’ikambi y’i Seydi ikorerwamwo ibikorwa vy’umuruho. Ivyabona vya Yehova barabandanya gukora uko bashoboye kwose kugira barabe ko yorekurwa kubera apfunzwe ku karenganyo.

Yafashwe yagirizwa ibinyoma

Icabona w’imyaka 32 yitwa Mansur Masharipov yarapfunzwe ku wa 30 Ruheshi 2016. Igipolisi cari catanguye kurondera ingene comufata kuva mu 2014. Yagirijwe ko yatutse umukuru w’abapolisi, kandi abo bapolisi ari bo bari bamukubaguye bimwe bikomeye. Ku wa 18 Myandagaro 2016, sentare ya Tirkimenistani yamuciriye umunyororo w’umwaka umwe, aca apfungirwa mu gasho kameze nabi cane. Masharipov yarunguruje urubanza.

Umwidegemvyo wo kwumvira ijwi ryo mu mutima, uwo gusenga be n’uwujanye n’ukwemera kiracari ikibazo

Mu 2015 no mu 2016, Komite ijejwe kwubahiriza agateka ka zina muntu yo muri rya Shirahamwe mpuzamakungu ONU yarasohoye ingingo zishigikira Ivyabona vya Yehova ku birego cumi bari bayishikirije. Ivyo Vyabona bari bapfungiwe ahantu habi cane bahorwa ko banse kuja mu bikorwa vya gisirikare kubera ijwi ryabo ryo mu mutima. Ubu Tirkimenistani ntigipfunga abanse kuja mu gisirikare kubera ijwi ryabo ryo mu mutima.

Hari ibindi Vyabona babiri bituye iyo komite. Bapfunzwe bagirizwa ibinyoma, bikaba biboneka ko ivyo binyoma vyari bifise intumbero yo kubuza igikorwa cabo kijanye no gusenga. Muri Raporo ijanye n’agateka ka zina muntu muri Tirkimenistani iyo komite yasohoye muri Ndamukiza 2012, yahimirije leta “kwiyemeza ko amategeko yayo n’ibikorwa vyayo bijanye no kwemerera amadini vyokwubahiriza uburenganzira abantu bafise bwo gukora canke kuvuga ibijanye n’ivyo bemera, nk’uko bitegekanijwe muri ya [Masezerano mpuzamakungu ya ONU yerekeye uburenganzira umuntu afise bwo gufatwa nk’abandi].” Mu 2008 Ivyabona barasavye kwemerwa n’amategeko, ariko leta ntirabemerera.

Icizigiro c’uko ibintu bizogenda neza

Ivyabona vya Yehova barakenguruka kuba leta ya Tirkimenistani iheruka kurekura abari bapfunzwe kugira ikosore akarenganyo kahahora. * Biteze ko leta izokwakira neza ingingo zafashwe na ya Komite ijejwe kwubahiriza agateka ka zina muntu yo muri rya Shirahamwe mpuzamakungu ONU. Ivyo bizotuma agateka ka zina muntu kubahirizwa kandi n’abantu bazokwubahirizwa mu vyo bemera no mu bijanye n’ijwi ryabo ryo mu mutima. Umushingwamanza aserukira Ivyabona yavuze ati: “Ivyabona vya Yehova barizigiye ko ibiganiro ngirakamaro bishobora gukuraho amakenga leta ya Tirkimenistani ifise ku buryo Ivyabona bashobora kugumana ijwi ryo mu mutima ryiza, bagakorera Imana batekanye.”

Ivyabaye n’igihe vyabereyeko

 1. 18 Myandagaro 2016

  Mansur Masharipov yararengukijwe kubera irementanya baca bamucira umunyororo w’umwaka umwe.

 2. Mukakaro 2016

  Komite ijejwe kwubahiriza agateka ka zina muntu yo muri rya Shirahamwe mpuzamakungu ONU yarasohoye ingingo zitandatu zishigikira Ivyabona vya Yehova bari bakubiswe intahe mu gahanga kubera banse kuja mu gisirikare bishimikije ijwi ryabo ryo mu mutima.

 3. 14 Kigarama 2015

  Komite ijejwe kwubahiriza agateka ka zina muntu yo muri rya Shirahamwe mpuzamakungu ONU yarambitse izera Ivyabona batatu bari barakubiswe intahe mu gahanga kubera ko banse kuja mu gisirikare babitumwe n’ijwi ryabo ryo mu mutima. Ku wa 19 Rusama 2015 hari urundi rubanza rwari rwambitse izera Ivyabona.

 4. 19 Rusama 2015

  Bahram Hemdemov yarakubiswe intahe mu gahanga azira ibikorwa bijanye no gusenga yaranguye maze akatirwa umunyororo w’imyaka ine. Yari yabanje gufatwa arapfungwa ivy’agateganyo amezi abiri.

 5. Ruhuhuma/Ntwarante 2015

  Ivyabona babiri bari bapfunzwe bazira ko banse kuja mu gisirikare kubera ijwi ryo mu mutima bararekuwe. Komite ijejwe kwubahiriza agateka ka zina muntu yo muri rya Shirahamwe mpuzamakungu ONU yarasohoye ingingo ishigikira Icabona ca Yehova yari yakubiswe intahe mu gahanga kubera yanse kuja mu gisirikare yishimikije ijwi ryiwe ryo mu mutima.

 6. 18 Munyonyo 2014

  Ivyabona babiri barapfunzwe bazira ko banse kuja mu gisirikare kubera ijwi ryo mu mutima.

 7. 22 Gitugutu 2014

  Umukuru w’igihugu ca Tirkimenistani yaragiriye ikigongwe Ivyabona vya Yehova umunani bari bapfunzwe maze bararekurwa.

 8. 30 Nyakanga 2014

  Ivyabona icenda barapfunzwe: Indwi bazize ko banse kuja mu gisoda kubera ijwi ryo mu mutima, babiri na bo ngo bakaba bahanywe kubera barangura ibikorwa bijanye no gusenga.

 9. 2 Nyakanga 2014

  Abategetsi ba Tirkimenistani bararekuye Bibi Rahmanova, imyaka ine y’umunyororo bari bamuciriye bayimupfunga ic’amaso.

 10. 18 Myandagaro 2014

  Bibi Rahmanova yaragirijwe ibinyoma maze acirwa umunyororo w’imyaka ine.

 11. 25 Mukakaro 2014

  Ivyabona indwi barapfunzwe: batanu bazize ko banse kuja mu gisirikare kubera ijwi ryo mu mutima, babiri na bo ngo bakaba bahanywe kubera barangura ibikorwa bijanye no gusenga.

 12. 6 Ndamukiza 2014

  Ivyabona 26 barapfunzwe, 13 muri bo bakaba bafashwe ata na kimwe bagirizwa. Abo 13 bategetswe kuriha amande.

 13. Munyonyo 2013

  Ivyabona vya Yehova icenda baragumijwe mw’ibohero: umunani bazize ko banse kuja mu gisirikare kubera ijwi ryo mu mutima, umwe na we ngo akaba yazize ibikorwa bijanye no gusenga.

 14. 29 Myandagaro 2013

  Ivyabona batatu baritwariye leta ya Tirkimenistani muri ya Komite ya ONU ijejwe agateka ka zina muntu, kubera yanse kwemera uburenganzira bafise bwo kutaja mu gisirikare babitumwe n’ijwi ryo mu mutima.

 15. 1 Rusama 2013

  Ivyabona babiri baritwariye leta ya Tirkimenistani muri ya Komite ya ONU ijejwe agateka ka zina muntu, kubera yanse kwemera uburenganzira bafise bwo kutaja mu gisirikare babitumwe n’ijwi ryo mu mutima.

 16. 24 Nzero 2013

  Abapolisi 30 baragavye igitero i muhira kwa Navruz Nasyrlayev inyuma y’indwi nka zingahe Komite ya ONU ijejwe agateka ka zina muntu ishikirije leta ya Tirkimenistani ivyo yagirizwa. Igipolisi carakubise cisubiriza abagize uwo muryango be n’abashitsi bari ng’aho.

 17. 7 Nyakanga 2012

  Ivyabona cumi baritwariye Tirkimenistani kuri ya Komite ya ONU ijejwe agateka ka zina muntu kubera ko ico gihugu kitubahiriza uburenganzira bafise bwo kwanka kuja mu gisirikare babitumwe n’ijwi ryo mu mutima. Navruz Nasyrlayev ni we canecane yitwaye.

 18. 21 Myandagaro 2008

  Ivyabona vya Yehova barasavye kwemerwa n’amategeko y’igihugu muri Tirkimenistani.

Raba ikiganiro kivuga ngo “Tirkimenistani yarabohoye Ivyabona bari bapfunzwe bahorwa ukwizera kwabo

Iyo Komite ijejwe agateka ka zina muntu iracungera ko Amasezerano mpuzamakungu yerekeye agateka ka zina muntu be n’uburenganzira mu vya politike ashirwa mu ngiro. Igihugu ca Tirkimenistani carateye umukono kuri ayo Masezerano mu 1997, kiratera umukono no ku masezerano ayunganira.