Ja ku birimwo

TAJIKISTANI

Bapfunzwe bazira ukwemera kwabo: Tajikistani

Bapfunzwe bazira ukwemera kwabo: Tajikistani

Ku wa 10 Nyakanga 2019, sentare y’akarere ka Khujand yaraciriye Shamil Khakimov w’imyaka 68 umunyororo w’imyaka indwi n’igice, akaba apfunzwe yagirizwa ibirego bitagira ishingiro vy’uko ‘akokeza urwanko rushingiye kw’idini.’ * Ni umwe mu Vyabona vya Yehova 24 b’i Khujand no mu bindi bisagara bibanyi vyo mu buraruko bwa Tajikistani basambishijwe n’abakozi bo mu Rwego rujejwe guhasha ivyaha bikorwa n’imigwi yiyunze. Iryo sambishwa ryabaye muri Nzero na Ruhuhuma 2019. Umunyororo Khakimov yaciriwe waragabanijwe, bikaba vyitezwe ko azorekurwa ku wa 16 Rusama 2023.

Shamil Khakimov

Khakimov ni umupfakare. Nta bana afise. Amagara yiwe yifashe nabi kubera afise indwara y’ivumbuka ry’amaraso hamwe n’izindi ngorane zikomeye z’amagara. Muri Ntwarante 2021, yararungitswe ku bitaro vyo muri ako gasho, aho bamufashije ku rugero runaka. Ariko ntiyigeze yitwararikwa n’umuganga avura indwara ziwe. Abo basenga hamwe baramuronsa ibifungurwa n’imiti. Hariko haragirwa utwigoro two kuronka umuganga muri Tajikistani yokwemera kumuvura.

Ku wa 24 Ruhuhuma 2021, Umugwi wa ONU ujejwe uburenganzira bw’amadini warashize Khakimov ku rutonde rw’abantu bapfunzwe kubera ijwi ryabo ryo mu mutima. Uwuserukira uwo mugwi, akaba ari na we awufashe mu mugongo yitwa Nury Turkel na we nyene yarasavye ko Khakimov yorekurwa vyihuta. Mw’itangazo yashikirije, Turkel yasiguye ati: “Kuva mu 2019, uwo mutama w’amagara make amaze imisi afatwa nabi ari mw’ibohero ryuzuye abantu, akaba ari ng’aho ngo ahamare imyaka indwi n’inusu yaciriwe mu buryo butumvikana. Uravye ukuntu uwo mugabo yapfunzwe ku karenganyo azira gusenga mu mahoro mw’idini ryiwe ari Icabona ca Yehova, iyo myaka yaciriwe ni nk’aho bamuciriye urwo gupfa.”

Ku wa 15 Ntwarante 2021, abamuburanira barujuje urwandiko rwihuta muri Komite ya ONU ijejwe agateka ka zina muntu bongera basaba ko hagira igikorwa mu buryo bwihuta. Ku wa 19 Ntwarante 2021, Komite ya ONU ijejwe agateka ka zina muntu yaremeye ko hogira igikorwa mu buryo bwihuta. Yasavye Leta ya Tajikistani “kwiyemeza idatebaganye ko [Khakimov] avurwa hisunzwe uko amagara yiwe yifashe kandi akavurirwa mu bitaro bikomeye, kandi ko boraba ikindi kintu boba barakora cosubirira kumupfunga, mu gihe ivyiwe bizoba biriko birihwezwa na [Komite ya ONU ijejwe agateka ka zina muntu].” Khakimov yabaye arunguruza yishimikije ingingo yafashwe na Komite ya ONU ijejwe agateka ka zina muntu. Yamara, sentare zose zo mu gihugu, harimwo na Sentare nkuru zaramwankiye ko yunguruza.

Muri Munyonyo 2021, ababuranira Khakimov basavye sentare y’i Khujand ko yoba iramupfungura vy’agateganyo kugira ashobore kuvurwa, ariko baravyanse batarinze no kubisuzuma. Vyongeye, abamuburanira barasavye umukuru w’ibohero kuba ararekuwe, bakaba baramuha ibindi bihano, ariko n’ubu aracari mu gasho.

Ivyabaye n’igihe vyabereyeko

 1. 15 Ruhuhuma 2022

  Khakimov ni we wenyene apfunzwe ahorwa ukwizera kwiwe muri Tajikistani.

 2. 21 Nyakanga 2021

  Norov yararekuwe bivuye ku kigongwe c’umukuru w’igihugu, akaba yari amaze amezi 11 mu gasho. Yari yaciriwe umunyororo w’imyaka itatu n’amezi atanu.

 3. 9 Nyakanga 2021

  Umunyororo wa Khakimov waragabanijweko umwaka umwe. Vyitezwe ko azorekurwa ku wa 16 Rusama 2023.

 4. 7 Nzero 2021

  Norov yaraciriwe umunyororo w’imyaka itatu n’inusu mw’ibohero rikuru, azira kwanka kuja mu gisoda abitumwe n’ijwi ryiwe ryo mu mutima.

 5. 1 Munyonyo 2020

  Jovidon Bobojonov yararonse ikigongwe c’umukuru w’igihugu aca ararekurwa inyuma y’amezi icenda yari amaze mu gasho. Yari yaciriwe imyaka ibiri.

 6. 1 Gitugutu 2020

  Rustamjon Norov yarajanywe mw’ibohero kubera yanse kuja mu gisoda abitumwe n’ijwi rwiwe ryo mu mutima naho yari yasavye ko yohabwa ibindi bikorwa bisubirira ivya gisirikare.

 7. 4 Mukakaro 2020

  Abakuru b’ibohero rya YaS 3/5 baramenyesheje Khakimov ko umunyororo yari yaraciriwe wagabanijweko imyaka ibiri, amezi atatu n’imisi cumi. Bitegekanijwe ko azorekurwa ku wa 16 Rusama 2024.

 8. 2 Ndamukiza 2020

  Bobojonov yaraciriwe umunyororo w’imyaka ibiri mu gasho bapfungiramwo inkozi z’ikibi katwa.

 9. 28 Nzero 2020

  Jovidon Bobojonov yagirijwe ko yatorotse igisoda.

 10. 9 Gitugutu 2019

  Sentare y’iyungururizo yaremeje ingingo yafashwe na sentare yo mu gisagara ca Khujand yerekeye urubanza rw’uwitwa Khakimov.

 11. 4 Gitugutu, 2019

  Jovidon Bobojonov yarajanywe mu gasho ku nguvu kubera yanse kwiyandikisha mu gisoda.

 12. 10 Nyakanga 2019

  Khakimov yarakubiswe intahe mu gahanga ku birego bitagira ishingiro vy’uko ‘akokeza urwanko rushingiye kw’idini.’

 13. 5 Myandagaro 2019

  Khakimov yaratanguye kuburanira muri sentare yo mu gisagara ca Khujand. Aracapfunzwe mu kurindira ko urubanza rurangira.

 14. 25 Ruheshi 2019

  Sentare yo mu gisagara ca Khujand yarongereje ikiringo co gupfunga Khakimov gushika ku wa 26 Mukakaro 2019.

 15. 31 Rusama 2019

  Sentare y’akarere ka Sughd yarashigikiye ingingo yo kwongereza ikiringo co gupfunga Khakimov.

 16. 24 Rusama 2019

  Sentare y’igisagara ca Khujand yarongereje ikiringo co gupfunga Khakimov gushika ku wa 26 Ruheshi 2019.

 17. 29 Ndamukiza 2019

  Sentare y’akarere ka Sughd yarashigikiye ingingo yo kwongereza ikiringo co gupfunga Khakimov.

 18. 23 Ndamukiza 2019

  Sentare y’igisagara ca Khujand yarongereje ikiringo co gupfunga Khakimov gushika ku wa 26 Rusama 2019.

 19. 12 Ntwarante 2019

  Sentare y’akarere ka Sughd yarashigikiye ingingo yafashwe na Sentare y’igisagara ca Khujand yo gupfunga Khakimov vy’agateganyo mu kiringo c’amezi abiri.

 20. 28 Ruhuhuma 2019

  Sentare y’igisagara ca Khujand yarapfunze Khakimov vy’agateganyo mu kiringo c’amezi abiri.

 21. 26 Ruhuhuma 2019

  Khakimov yarafashwe yagirizwa ibirego bitagira ishingiro vy’uko ‘akokeza urwanko rushingiye kw’idini.’

 22. 1 Ruhuhuma 2019

  Shamil Khakimov yararengukijwe ku biro vy’igipolisi, arasakwa yongera arasambishwa. Inyuma y’amasaha umunani apfunzwe, abapolisi baramutwaye muhira, baca barafata ibintu vyiwe, harimwo na pasiporo yiwe.

 23. Impera za Nzero gushika mu ntango za Ruhuhuma 2019

  Abakozi bo mu Rwego rujejwe guhasha ivyaha bikorwa n’imigwi yiyunze rwo mu gisagara ca Khujand barasatse imihana itanu bongera barasambisha Ivyabona 18, bamwe muri bo bakaba bamaze amasaha ashika kuri 14 bariko barasambishwa.

^ Ingingo ya 189 (2) y’igitabu c’amategeko mpanavyaha ya Tajikistani.