Ja ku birimwo

Ivyabona vya Yehova

Hitamwo ururimi Ikirundi

SINGAPOUR

Bapfunzwe bazira ukwemera kwabo

Bapfunzwe bazira ukwemera kwabo

Leta ya Singapour itegeka ko umwenegihugu wese akora ibikorwa vya gisirikare kandi ikaba itemera uburenganzira bw’abanka kubikora kubera ijwi ryabo ryo mu mutima. Abasore b’Ivyabona vya Yehova bo muri ico gihugu baracirwa iminyororo ibiri ikurikirana imara yose hamwe imyaka itatu n’amezi atatu, bahorwa ko banka gukora ibikorwa vya gisirikare kubera ijwi ryabo ryo mu mutima.

Igihe umusore akwije imyaka 18, asabwa guca yinjira mu gisirikare ca Singapour. Yanse kubera ijwi ryiwe ryo mu mutima, aca amara umwaka n’amezi atatu apfungiwe mw’ikambi y’abasirikare. Ico kiringo kirangiye, ararekurwa agaca ubwo nyene ategekwa kwambara impuzu za gisirikare no kugira imyimenyerezo ya gisirikare. Yanse, aca asubira kurenguka imbere ya sentare ya gisirikare, agacirwa umunyororo w’imyaka ibiri.

Leta ya Singapour yaranse kwumvira Ishirahamwe mpuzamakungu ONU

Ishirahamwe mpuzamakungu ONU riramaze igihe kirekire ritera akamo ibihugu birigize ngo “vyemere ko kwanka gukora ibikorwa vya gisirikare kubera ijwi ryo mu mutima ari ikintu umuntu afitiye uburenganzira, hishimikijwe uburenganzira afise bwo kugira umwidegemvyo mu bijanye n’ivyiyumviro, ijwi ryo mu mutima be n’idini, nk’uko bivugwa mu Masezerano mpuzamakungu yerekeye agateka ka zina muntu.” Naho igihugu ca Singapour kiri muri iryo Shirahamwe mpuzamakungu kuva mu 1965, caravuze icese ko kidashigikiye iryo shirahamwe kuri ico kibazo. Mw’ikete ryo ku wa 24 Ndamukiza 2002 umutegetsi wo muri Leta ya Singapour yandikiye Urwego rwa ONU rujejwe agateka ka zina muntu, yavuze ko “igihe ivyo umuntu yemera canke akora biteye kubiri [n’uburenganzira igihugu gifise bwo kwirwanira], ubwo burenganzira bw’igihugu ari bwo butegerezwa kuja imbere.” Yanditse atarya umunwa ati: “Tubona ko ivyo kwanka gukora ibikorwa vya gisirikare kubera ijwi ryo mu mutima bidashobora gukora mu bihugu vyose.”

Ivyabaye n’igihe vyabereyeko

 1. 17 Ntwarante 2017

  Ivyabona icenda barapfunzwe kubera banse gukora ibikorwa vya gisirikare babitumwe n’ijwi ryabo ryo mu mutima.

 2. Munyonyo 2013

  Ivyabona 18 ni bo bapfunzwe kubera ko banse gukora ibikorwa vya gisirikare.

 3. 24 Ndamukiza 2002

  Umutegetsi wo muri Leta yemeza ko Singapour itemera ko umuntu yanka gukora ibikorwa vya gisirikare kubera ijwi ryiwe ryo mu mutima.

 4. Ruhuhuma 1995

  Leta ya Singapour irushiriza kurwanya no gufata Ivyabona vya Yehova b’abenegihugu.

 5. 8 Myandagaro 1994

  Sentare nkuru ya Singapour yanka ko Ivyabona bunguruza urubanza.

 6. 12 Nzero 1972

  Leta ya Singapour ifuta idini ry’Ivyabona vya Yehova.