Ja ku birimwo

SINGAPOUR

Bapfunzwe bazira ukwemera kwabo: Singapuru

Bapfunzwe bazira ukwemera kwabo: Singapuru

Abasore 16 b’Ivyabona vya Yehova barapfunzwe muri Singapuru kubera banse kuja mu gisoda babitumwe n’ijwi ryabo ryo mu mutima. Cumi muri bo bapfunzwe irya kabiri kubera ko banse guhindura ivyiyumviro. Iyo misore nta na sentare yokwitura kubera ko Leta ya Singapuru itegeka ko umwenegihugu wese aja mu gisoda kandi ntiyemera ko umuntu yanka kukijamwo abitumwe n’ijwi ryo mu mutima.

Igihe umusore akwije imyaka 18, asabwa guca yinjira mu gisirikare ca Singapuru. Yanse kubera ijwi ryiwe ryo mu mutima, aca apfungirwa mw’ikambi ya gisirikare mu kiringo gishobora kungana n’umwaka n’amezi atatu. Ico kiringo kirangiye ararekurwa, ubwo nyene agaca ategekwa kwambara impuzu za gisirikare no kugira imyimenyerezo ya gisirikare. Yongeye kwanka, aca asubira kurengutswa muri sentare ya gisirikare, agacirwa umunyororo ushobora kungana n’imyaka ibiri n’igice.

Ku bw’ivyo, abasore b’Ivyabona vya Yehova banka kuja mu gisoda kubera ijwi ryabo ryo mu mutima baca bacirwa iminyororo ibiri ikurikirana, yose hamwe ikaba imara imyaka itatu n’amezi icenda.

Leta ya Singapuru yaranse kwumvira ONU

Ishirahamwe ONU riramaze igihe kirekire ritera akamo ibihugu birigize ngo “vyemere ko kwanka kuja mu gisoda kubera ijwi ryo mu mutima ari ikintu umuntu afitiye uburenganzira, hishimikijwe uburenganzira afise bwo kugira ivyiyumviro bitandukanye n’ivy’abandi, kwisunga ijwi ryiwe ryo mu mutima be no gusenga aho ashaka, nk’uko biri mu Masezerano mpuzamakungu yerekeye agateka ka zina muntu.” Naho igihugu ca Singapuru kiri muri iryo shirahamwe kuva mu 1965, caravuze icese ko kidashigikiye ONU kuri ico kibazo. Mw’ikete umutegetsi wo muri Leta ya Singapuru yandikiye Igisata ca ONU kijejwe agateka ka zina muntu ku wa 24 Ndamukiza 2002, yavuze ko “igihe ivyo umuntu yemera canke akora biteye kubiri [n’uburenganzira igihugu gifise bwo kwivuna umwansi], uburenganzira leta ifise bwo kubumbatira umutekano w’igihugu ari bwo buca buza imbere.” Yanditse adakikiriza ati: “Ntitwemera ko ivyo kwanka kuja mu gisoda kubera ijwi ryo mu mutima bikora mu bihugu vyose.”

Ivyabaye n’igihe vyabereyeko

 1. 21 Ntwarante 2022

  Ivyabona 16 ni bo bapfunzwe kubera banse kuja mu gisoda babitumwe n’ijwi ryabo ryo mu mutima.

 2. 24 Ndamukiza 2002

  Umutegetsi wo muri leta yaremeje ko Singapuru idashigikiye ko umuntu yanka kuja mu gisoda kubera ijwi ryiwe ryo mu mutima.

 3. Ruhuhuma 1995

  Leta ya Singapuru yararushirije gutoteza Ivyabona vya Yehova no kubafata.

 4. 8 Myandagaro 1994

  Sentare nkuru ya Singapuru yaranse ko Ivyabona bunguruza urubanza.

 5. 12 Nzero 1972

  Leta ya Singapuru yarafuse idini ry’Ivyabona vya Yehova.