Ja ku birimwo

Ja ku rutonde rw'ibirimwo rwa kabiri

Ivyabona vya Yehova

Ikirundi

KOREYA Y’EPFO

Bapfunzwe bazira ukwemera kwabo

Bapfunzwe bazira ukwemera kwabo

Ubu Ivyabona vya Yehova baramaze imyaka irenga 100 muri Koreya y’Epfo, kandi barafise umwidegemvyo wo gusenga, kiretse abanka gukora ibikorwa vya gisirikare kubera ijwi ryabo ryo mu mutima. Kuva mu gihe c’Intambara yo muri Koreya, Koreya y’Epfo irabandanya kuburanya abasore b’Ivyabona banka gukora ibikorwa vya gisirikare. Vyongeye, Leta yaranse gushiraho ibikorwa bibisubirira kugira ngo itorere umuti ico kibazo. None ingaruka zabaye izihe? Koreya y’Epfo iramaze gucira Ivyabona barenga 19.000 umunyororo w’imyaka irenga 36.000 tuyiteranije yose, ibahora ko banse gukora ibikorwa vya gisirikare.

Ingene amakungu abona ibijanye n’uburenganzira bwo kwanka gukora ibikorwa vya gisirikare

Komite ya ONU ijejwe agateka ka zina muntu, irasuzuma ko Amasezerano mpuzamakungu yerekeye agateka ka zina muntu be n’uburenganzira mu vya politike ashirwa mu ngiro. Iyo komite iramaze kwemeza akatari gake yuko Koreya y’Epfo * ihonyanga uburenganzira bw’abanka gukora ibikorwa vya gisirikare igihe ibakubita intahe mu gahanga maze ikabapfunga. Ku wa 14 Nzero 2015, iyo Komite ya ONU ijejwe agateka ka zina muntu yarafashe ingingo igira gatanu yiyamiriza ingendo y’igihugu ca Koreya kuri ico kibazo. Iyo ngingo yari yerekeye Ivyabona 50 bari bapfunzwe, ikaba iza ishimangira izindi ngingo iyo komite yari yarafashe zerekana ko ico gihugu cahonyanze “uburenganzira bwabo bwo gushikiriza ivyiyumviro, kwisunga ijwi ryo mu mutima no gusenga aho bashatse.” Iyo ngingo kandi ivuga ko leta yagirwa n’icaha co “gupfunga abo bantu ata mategeko yisunzwe” ibaziza umwidegemvyo bahabwa n’Amasezerano mpuzamakungu yerekeye agateka ka zina muntu be n’uburenganzira mu vya politike.

Iyo Komite ya ONU ijejwe agateka ka zina muntu imaze kwihweza ingene igihugu ca Koreya y’Epfo cagiye kirahonyanga agateka ka zina muntu, yaragize ingingo ipfunditse ku wa 3 Munyonyo 2015. Yasavye leta kurekura abantu bose bapfunzwe bazira ko banse kuja mu gisoda babitumwe n’ijwi ryabo ryo mu mutima, kubeza, kubaha indishi y’akababaro no gushinga itegeko rishiraho ibikorwa bisubirira ivya gisirikare. Yavuze kandi ko leta “ikwiye gushira mu ngiro ata guca ku ruhande ingingo [iyo komite] yari imaze gufata.”

Sentare ya Koreya y’Epfo ijejwe kwubahiriza ibwirizwa shingiro isubira kwihweza ico kibazo

Abantu benshi muri Koreya y’Epfo baguma basaba leta gushinga itegeko rishiraho ibikorwa bisubirira ivya gisirikare ku bw’abanka kuja mu gisoda babitumwe n’ijwi ryabo ryo mu mutima. Abacamanza bo muri Sentare nkuru baravuze ko Ivyabona icenda banse kuja mu gisoda kubera ijwi ryabo ryo mu mutima “batagirwa” n’icaha co kwanka kuja mu gisoda. Sentare nkuru z’igihugu zimwezimwe zarituye Sentare ijejwe kwubahiriza ibwirizwa shingiro, kandi ku wa 9 Mukakaro 2015 iyo sentare yarashashe kugira irabe ko ingingo ya leta yoba ihuye n’ibwirizwa shingiro. Iyo sentare iramaze kwemeza incuro zibiri zose, ni ukuvuga mu 2004 no mu 2011, ko kuba Itegeko rigenga ivya gisirikare ridategekanya ibikorwa bisubirira ivya gisirikare, bidateye kubiri n’ibwirizwa shingiro. Turarindiriye ingingo iyo sentare izofata.

Ivyabaye n’igihe vyabereyeko

 1. 31 Nzero 2017

  Ivyabona 393 barapfunzwe kubera banse gukora ibikorwa vya gisirikare babitumwe n’ijwi ryabo ryo mu mutima.

 2. 3 Munyonyo 2015

  Komite ya ONU ijejwe agateka ka zina muntu yaragize ico ipfunditse, irasaba Koreya y’Epfo gushiraho ibikorwa bisubirira ivya gisirikare.

 3. 9 Mukakaro 2015

  Sentare ijejwe kwubahiriza ibwirizwa shingiro yarihweje ko ingingo zimwezimwe zo mw’Itegeko rigenga ivya gisirikare zoba zihuye n’ibwirizwa shingiro.

 4. 14 Nzero 2015

  Komite ya ONU ijejwe agateka ka zina muntu yaremeje ingingo zerekana ko Koreya y’Epfo yarenze ku ngingo ya 18 (uburenganzira bwo gushikiriza ivyiyumviro, kwisunga ijwi ryo mu mutima no gusenga aho umuntu ashatse) no ku ya 9 (ibuza gupfunga abantu ata mategeko yisunzwe) za ya Masezerano mpuzamakungu yerekeye agateka ka zina muntu be n’uburenganzira mu vya politike mu kwanka kwubahiriza uburenganzira bw’Ivyabona 50 banse kuja mu gisoda kubera ijwi ryabo ryo mu mutima no mu kubapfunga.

 5. 30 Ruheshi 2014

  Hari imanza 28 Sentare ijejwe kwubahiriza ibwirizwa nshingiro itaraca zijanye n’abanse gukora ibikorwa vya gisirikare kubera ijwi ryabo ryo mu mutima. Igitigiri c’abari mw’ibohero: 618.

 6. 28 Nzero 2014

  Umukuru w’igihugu aratanga ikigongwe kidasanzwe ku bapfunzwe, bakarekurwa basezeranye ko bazokwigenza neza. Ivyo biratuma Ivyabona nka 100 bapfunzwe kubera banse gukora ibikorwa vya gisirikare barekurwa hasigaye ukwezi kumwe canke abiri ngo umunyororo baciriwe urangire. Ku wa 31 Nzero, igitigiri c’abari mw’ibohero ni 513.

 7. Munyonyo 2013

  Ivyabona 599 ni bo bari mw’ibohero bahorwa ko banse gukora ibikorwa vya gisirikare kubera ijwi ryabo ryo mu mutima.

 8. Ndamukiza 2013

  Ibice 70 kw’ijana vy’Ivyabona bapfunzwe baratandukanywa n’abandi, bagapfunganwa n’Ivyabona bagenzi babo.

 9. 25 Gitugutu 2012

  Komite ya ONU ijejwe agateka ka zina muntu yaremeje ingingo zerekana ko Koreya y’Epfo yarenze ku ngingo ya 18 (uburenganzira bwo gushikiriza ivyiyumviro, kwisunga ijwi ryo mu mutima no gusenga aho umuntu ashatse) y’Amasezerano mpuzamakungu yerekeye agateka ka zina muntu be n’uburenganzira mu vya politike mu kwanka kwubahiriza uburenganzira bw’Ivyabona 388 banse kuja mu gisoda kubera ijwi ryabo ryo mu mutima.

 10. 30 Myandagaro 2011

  Sentare ijejwe kwubahiriza ibwirizwa nshingiro ivuga ko amategeko ahana abanka gukora ibikorwa vya gisirikare kubera ijwi ryabo ryo mu mutima adateye kubiri n’ibwirizwa nshingiro rya Koreya.

 11. 24 Ntwarante 2011

  Komite ya ONU ijejwe agateka ka zina muntu yaremeje ingingo zerekana ko Koreya y’Epfo yarenze ku ngingo ya 18 y’Amasezerano mpuzamakungu yerekeye agateka ka zina muntu be n’uburenganzira mu vya politike mu kwanka kwubahiriza uburenganzira bw’Ivyabona 100 banse kuja mu gisoda kubera ijwi ryabo ryo mu mutima.

 12. 15 Nzero 2009

  Urwego rwashizweho n’umukuru w’igihugu rujejwe gutohoza ukuri ku vyerekeye abapfiriye mu gisoda mu buryo buteye amakenga, rurasohora raporo yemeza ko Leta ya Koreya y’Epfo ari yo yobazwa Ivyabona batanu bakiri bato bapfuye hagati y’umwaka wa 1975 n’uwa 1985. Bari bapfunzwe kubera banse gukora ibikorwa vya gisirikare.

 13. Kigarama 2008

  Koreya y’Epfo ifuta umugambi wo gushiraho ibikorwa bisubirira ivya gisirikare, ku bw’abanka kubikora kubera ijwi ryo mu mutima.

 14. 18 Nyakanga 2007

  Ubushikiranganji bwo kwivuna abansi bwo muri Koreya y’Epfo bumenyesha ko bugiye gutegekanya ibikorwa bisubirira ivya gisirikare ku bw’abanka kubikora kubera idini. Busezerana kandi ko buzosubiramwo itegeko rijanye n’ibikorwa vya gisirikare be n’iryerekeye abasoda b’integabizoza.

 15. 3 Munyonyo 2006

  Komite ya ONU ijejwe agateka ka zina muntu yaremeje ingingo zerekana ko Koreya y’Epfo yarenze ku ngingo ya 18 y’Amasezerano mpuzamakungu yerekeye agateka ka zina muntu be n’uburenganzira mu vya politike mu kwanka kwubahiriza uburenganzira bw’Ivyabona babiri banse kuja mu gisoda kubera ijwi ryabo ryo mu mutima.

 16. 26 Myandagaro 2004

  Sentare ijejwe kwubahiriza ibwirizwa nshingiro ivuga ko itegeko rihana abanka gukora ibikorwa vya gisirikare kubera ijwi ryabo ryo mu mutima rihuje n’ibwirizwa nshingiro.

 17. 2001

  Ibiro bijejwe abinjira igisoda bihagarika ivyo kwinjiza abantu mu gisoda ku gahato, n’ikiringo abanka kukijamwo bapfungwa kikava ku myaka itatu isabwa n’amategeko, kikaja ku mwaka n’igice.

 18. 1 Kigarama 1985

  Kim Young-geun apfa kubera amabi y’ubunyamaswa yakorewe n’abasirikare mw’ibohero, azira ko yanse gukora ibikorwa vya gisirikare.

 19. 17 Myandagaro 1981

  Kim Sun-tae apfa kubera amabi y’ubunyamaswa yakorewe n’abasirikare mw’ibohero, azira ko yanse gukora ibikorwa vya gisirikare.

 20. 28 Ntwarante 1976

  Jeong Sang-bok apfa kubera yakubiswe buyoka akongera agafatwa nabi n’abasirikare, ahorwa ko yanse gukora ibikorwa vya gisirikare kubera ijwi ryiwe ryo mu mutima.

 21. 19 Ntwarante 1976

  Lee Choon-gil ahwera kubera yakubiswe buyoka n’abapolisi bo mu gisirikare gushika atabutse urwagasha, akaba yari apfunzwe azira kudakora ibikorwa vya gisirikare kubera ijwi ryo mu mutima.

 22. 14 Munyonyo 1975

  Kim Jong-sik apfa kubera ugukubitwa buyoka n’ugusinzikarizwa ubuzima n’abasirikare, azira kudakora ibikorwa vya gisirikare kubera ijwi ryo mu mutima.

 23. 1975

  Umukuru w’igihugu Park Jeong-hee ashinga ivyo kwinjiza abantu mu gisoda ku nguvu, agasaba ko bose bakijamwo. Ivyabona b’abagabo barajanwa ku nguvu kwiyandikisha mu gisoda.

 24. 30 Nzero 1973

  Hashirwa mu ngiro Itegeko ridasanzwe rihana abanse gukora ibikorwa vya gisirikare. Ikiringo bapfungwa kirongerezwa cane, kikava ku myaka itatu kigashirwa kuri cumi. Bamwebamwe barasubira gutumwako mu gisoda.

 25. 1953

  Koreya y’Epfo itangura gupfunga abanka gukora ibikorwa vya gisirikare kubera ijwi ryabo ryo mu mutima.

^ ing. 4 Koreya y’Epfo yarateye umukono ku Masezerano mpuzamakungu yerekeye agateka ka zina muntu be n’uburenganzira mu vya politike. Yarateye umukono no ku masezerano ayunganira aha abantu bo muri Koreya y’Epfo uburenganzira bwo kwandikira Komite ya ONU ijejwe agateka ka zina muntu ku bijanye n’ihonyangwa ry’agateka kabo.