Leta ya Eritreya irahagarika ikongera igapfunga Ivyabona vya Yehova be n’abari mu yandi madini matomato, ata co bagirijwe kandi bataburanye. Ivyabona b’abagabo n’abagore, abana be n’abageze mu zabukuru, barapfungwa bahorwa ibikorwa vy’idini canke izindi mvo zitazwi. Abasore barapfungwa bahorwa ko banse kuja mu gisirikare kubera ijwi ryo mu mutima.

Igihe igihugu ca Eritreya cikukira mu 1993, Ivyabona vya Yehova baratswe uburenganzira bw’ishimikiro. Umukuru w’igihugu Afewerki yarafuse ubwenegihugu bwabo biciye kw’itegeko ryo ku wa 25 Gitugutu 1994 yateyeko umukono. Ivyo yabigize kubera banse kuja mu matora yabaye mu 1993 yo gushigikira canke kudashigikira ukwikukira no kubera badakora ibikorwa vya gisirikare babitumwe n’ijwi ryabo ryo mu mutima. Kuva ico gihe, abajejwe umutekano bo muri Eritreya barapfunze Ivyabona vya Yehova, barabasinzikariza ubuzima bongera barababurabuza kugira babagondoze bahebe ivyo bemera.

Bavundiye mw’ibohero kandi bafashwe nabi cane

Abagabo batatu ari bo Paulos Eyasu, Isaac Mogos na Negede Teklemariam, baratawe mw’ibohero kuva itariki 24 Nyakanga 1994 bahorwa ko banse kuja mu gisirikare kubera ijwi ryabo ryo mu mutima. Hari abandi bagabo icenda bamaze imyaka irenga cumi bapfunzwe.

Ivyabona bamwebamwe usanga bapfungiwe mu makonteneri. Abandi na bo bapfungiwe mu nyubakwa z’ivyuma canke z’amabuye, igice cazo kikaba kiri mu kuzimu. Uwitwa Misghina Gebretinsae w’imyaka 62, yarapfuye muri Mukakaro 2011 yishwe n’ubushuhe burenze igihe yari mu kibanza c’ihaniro batazira “ukuzimu” mw’ikambi y’i Meitir bapfungiramwo abantu. Yohannes Haile w’imyaka 68, na we yapfuye ku wa 16 Myandagaro 2012, haheze nk’imyaka ine apfungiwe ahantu habi nk’aho, muri iyo kambi nyene. Hari Ivyabona bakeyi cane bakuwe muri iyo kambi kubera bari bafise ingorane zikomeye cane z’amagara.

Abaheruka gufatwa

Ku wa 25 Gitugutu 2015, abakenyezi babiri b’Ivyabona vya Yehova barafashwe igihe bariko baravuga ubutumwa bwiza. Umwe muri bo, akaba yari umunyamahanga yaje kuramutsa incuti ziwe muri Eritreya, yararekuwe amaze indwi imwe mw’ibohero. Uwundi na we, akaba ari imvukira yo muri Eritreya w’imyaka 53, n’ubu aracari mw’ibohero.

Kw’igenekerezo rya 5 Ndamukiza 2016, Saron Gebru yaratanguye umunyororo w’amezi atandatu bamuciriye bamuhora ko yitavye Icibutso c’urupfu rwa Kristu mu 2014. Yarekuwe kw’igenekerezo rya 5 Gitugutu 2016

Ivyabaye n’igihe vyabereyeko

 1. Ku wa 24 Ntwarante 2017

  Ivyabona 53 barapfunzwe ata co bagirijwe kandi bataburanye.

 2. Ku wa 25 Mukakaro 2014

  Benshi mu bafashwe ku wa 14 Ndamukiza bararekuwe, mugabo 20 mu bafashwe ku wa 27 Ndamukiza baracapfunzwe; igitigiri c’Ivyabona bose bari mw’ibohero ni 73.

 3. Ku wa 27 Ndamukiza 2014

  Ivyabona 31 barafashwe bakoraniye hamwe kugira bige Bibiliya.

 4. Ku wa 14 Ndamukiza 2014

  Ivyabona barenga 90 barafashwe bariko barahimbaza Icibutso c’urupfu rwa Yezu kiba ukwo umwaka utashe.

 5. Muri Munyonyo 2013

  Ivyabona 52 barapfunzwe kandi bafashwe nabi cane.

 6. Ku wa 16 Myandagaro 2012

  Yohannes Haile w’imyaka 68 yarapfuye kubera yari apfunzwe nabi cane.

 7. Muri Mukakaro 2011

  Misghina Gebretinsae w’imyaka 62 yarapfuye kubera yari apfunzwe nabi cane.

 8. Ku wa 28 Ruheshi 2009

  Abategetsi barateye umuhana w’Icabona ca Yehova igihe we n’abandi bariko barasenga. Barafashe 23 mu bari ng’aho, bakaba bari bafise imyaka iri hagati ya 2 na 80. Igitigiri c’Ivyabona bapfunzwe caraduze gishika kuri 69.

 9. Ku wa 28 Ndamukiza 2009

  Abategetsi barimuye Ivyabona vya Yehova bose bari bapfungiwe ku bituro vy’abapolisi, babajana mw’ikambi bapfungiramwo abantu y’i Meitir. Umwe gusa ni we yasigaye.

 10. Ku wa 8 Mukakaro 2008

  Abategetsi baragavye ibitero mu mihana n’ibibanza abantu bakoreramwo kugira bafate Ivyabona 24, benshi muri bo bakaba ari bo bari batunze imiryango yabo.

 11. Muri Rusama 2002

  Leta yarugaye amasengero yose kiretse ayakukira amadini ane yemewe na Leta.

 12. Ku wa 25 Gitugutu 1994

  Umukuru w’igihugu yarasohoye itegeko ryaka Ivyabona vya Yehova ubwenegihugu n’agateka ka zina muntu.

 13. Ku wa 24 Nyakanga 1994

  Paulos Eyasu, Isaac Mogos na Negede Teklemariam bapfunzwe ata co babagiriza kandi bataburanye kandi baracapfunzwe.

 14. Mu myaka ya 1940

  Imigwi y’Ivyabona vya Yehova yariko iratangura gushingwa muri Eritreya.