Ja ku birimwo

21 GITUGUTU 2015
ERITREYA

Umugwi wa ONU uzotanga raporo y’ingene agateka ka zina muntu gahonyangwa muri Eritreya

Umugwi wa ONU uzotanga raporo y’ingene agateka ka zina muntu gahonyangwa muri Eritreya

Umugwi wa ONU ujejwe amatohoza warashizwe ku rutonde ngo ushikirize mu Nama nkuru ya ONU izoba mu mpera za Gitugutu, ukuntu agateka ka zina muntu gahonyangwa muri Eritreya. Uwo mugwi washinzwe muri Ruheshi 2014 kugira umare umwaka utohoza ukuntu Eritreya ibangamiye cane uburenganzira n’umwidegemvyo vy’abanyagihugu bayo. *

Mu kiringo c’ayo matohoza, uwo Mugwi wavuze ko muri Eritreya hagiye haraba “ihonyangwa ry’agateka ka zina muntu rikwiye hose kandi ry’akamaramaza.” Mu Nama ya ONU ijejwe agateka ka zina muntu yabereye i Jeneve ku wa 23 Ruheshi 2015, uwo Mugwi warashikirije raporo irimwo ivyo wiboneye be n’ivyo usaba. Ku wa 29 Gitugutu 2015, uwo Mugwi uzotanga raporo muri Komite igira gatatu y’Inama nkuru ya ONU izobera i New York, maze uvuge uko ibintu vyifashe. *

Ivyabona vya Yehova barahamwa

Uretse raporo uwo mugwi washikirije Inama ya ONU ijejwe agateka ka zina muntu, waranashikirije iyindi raporo y’impapuro 484 ijanye n’ibintu vy’ido n’ido wiboneye mu matohoza wagize yibanze ku kuntu Ivyabona vya Yehova bakumirwa kandi bagahahazwa. Kubera ko Ivyabona vya Yehova ata ho bahengamiye mu vya politike kandi ntibaje mu gisoda kubera ijwi ryabo ryo mu mutima, Leta ya Eritreya yagumye ibahama kuva ico gihugu cikukiye mu 1993. Ivyabona barakubaguwe, bakaza barapfungwa igihe kirekire kandi bafashwe nabi cane mu munyororo. Leta yarabimye ubwenegihugu, irabaka impapuro zibaranga, irabirukana mu buzi bwa Leta, irabakura mu bafise uruhusha rwo kudandaza yongera iranka ko bungukira ku vyo abanyagihugu bose bafitiye uburenganzira.

“Abanyeritreya bose bararonka udukarata dutuma bahabwa ibifungurwa, kiretse twebwe Ivyabona vya Yehova kubera tudafise impapuro zituranga. Ntitubonwa nk’abenegihugu.”—Vyavuzwe n’umwe mu Vyabona vya Yehova.

Mu bintu bitari bike uwo murwi wasavye leta ya Eritreya gukora, harimwo ibi bikurikira:

“Gufata ingingo vyihutirwa ikareka guhama amadini mu buryo bwose, na canecane imigwi imwimwe nk’Ivyabona vya Yehova . . . , maze ikabasubiza mu maguru masha ubwenegihugu be n’uburenganzira bijana.”

“Guhagarika ivyo kwirukana ku nguvu abari mu madini ataremererwa, nk’Ivyabona vya Yehova be n’abatagize uruhara mu ntambara.” *

Ivyo Inama ya ONU ijejwe kwubahiriza agateka ka zina muntu yiyemeje?

Uwo Mugwi umaze gushikiriza raporo yawo i Jeneve, Inama ya ONU ijejwe kwubahiriza agateka ka zina muntu yaragize ico ishikirije ku wa 30 Ruheshi 2015, maze ivuga ko “iteye ivyatsi ihonyangwa ry’agateka ka zina muntu rikwiye hose kandi ry’akamaramaza ryagizwe kandi ribandanya kugirwa na leta ya Eritreya.” * Mu vyo iyo Nama ijejwe kwubahiriza agateka ka zina muntu yavuze, yaranateye akamo leta ya Eritreya ngo igire “ivyo ikoze biboneka kandi mu maguru masha kugira ishire mu ngiro ivyo yasabwe” n’uwo Mugwi, itibagiye ivyerekeye Ivyabona vya Yehova. Vyongeye, Inama ya ONU ijejwe kwubahiriza agateka ka zina muntu yasavye Leta ya Eritreya ibi:

  • “Guhagarika ivyo kuza irapfa gupfunga abanyagihugu bayo, ivyo kubaboreza igufa canke ibindi bihano vy’ubunyamaswa, bisuzuguza kandi bitesha ubuntu.”

  • “Kwemera ko abapfunzwe bose bashikira bitagoranye ubutungane bwigenga no kuryohora ukuntu abanyororo bapfungwa.”

  • “Kwubahiriza uburenganzira umuntu wese afise bwo guserura ivyiyumviro, kwumvira ijwi ryiwe ryo mu mutima no kuja mw’idini ashatse hamwe n’uburenganzira bwo gukoranira hamwe n’abandi mu mutekano.”

Ivyabona vya Yehova boba bazoronka agahengwe?

Ubu muri Eritreya hari Ivyabona vya Yehova 54 bapfunzwe, 3 muri bo bakaba bamaze imyaka irenga 21 mw’ibohero. Nta n’umwe aragirizwa canke ngo arengutswe muri sentare. Bamwe muri bo bapfungiwe mu makonteneri y’ivyuma canke mu nyubakwa ica kabiri cazo usanga kiri mu kuzimu, bakaba bari mu ngorane nyinshi n’ubushuhe bukaze. Ivyabona vya Yehova kw’isi yose barazi imibabaro abo basangiye ukwizera bo muri Eritreya barimwo kandi barizeye ko leta izoreka kubahama.

^ ing. 2 Uwo Mugwi ujejwe gutohoza ibijanye n’agateka ka zina muntu muri Eritreya washinzwe n’Inama ya ONU ijejwe kwubahiriza agateka ka zina muntu ku wa 27 Ruheshi 2014, hisunzwe ingingo nomero 26/24.

^ ing. 3 Iyo Komite igira gatatu yihweza ibibazo bijanye n’imibano be no gufasha abari mu ngorane, hamwe n’ivyerekeye agateka ka zina muntu bihanze abantu hirya no hino kw’isi.

^ ing. 8 Raporo y’ibintu vy’ido n’ido Umugwi ujejwe gutohoza ibijanye n’agateka ka zina muntu muri Eritreya wiboneye (Iya mbere), A/HRC/29/CRP.1, ing. 1530(c) na 1531(c).

^ ing. 10 Ingingo no. A/HRC/29/L.23.