Ja ku birimwo

KU WA 9 GITUGUTU 2013
UBUDAGI

Icibutso c’Icabona yarokotse rya Honyabwoko ryagirirwa Abayahudi gishikirizwa ku mugaragaro mu Budagi

Icibutso c’Icabona yarokotse rya Honyabwoko ryagirirwa Abayahudi gishikirizwa ku mugaragaro mu Budagi

Icibutso c’Icabona yarokotse rya Honyabwoko ryagirirwa Abayahudi gishikirizwa ku mugaragaro mu Budagi

I SELTERS mu Budagi, icibutso c’umuhisi Max Liebster, umwe mu Vyabona vya Yehova yihanganiye umunyororo w’imyaka irenga itanu mu makambi y’itunatuniro y’Abanazi, carashikirijwe ku mugaragaro ku wa 21 Ruheshi 2013, muri Lautertal-Reichenbach. Umukuru w’igisagara be n’abandi bategetsi barashikirije icese icibutso mu birori vyari vyitabwe n’abanyagihugu bo muri ako karere be n’umupfakazi asigwa na Liebster, umupfasoni Simone Liebster, na we nyene akaba ari Icabona ca Yehova.

Bwa Muyahudi yaba mu Budagi mu kiringo c’intwaro y’Abanazi ya Hitler, umushingantahe Liebster yarafashwe na ca gipolisi c’Abanazi citwa Gestapo mu 1939 maze mu nyuma arabonera amabi mu makambi y’itunatuniro atanu atandukanye: i Sachsenhausen, i Neuengamme, i Auschwitz, i Buna be n’i Buchenwald. Umunani mu bo mu muryango wiwe bapfiriye muri ayo makambi. Muri abo harimwo se wiwe, akaba ari we yajanye umuvyimba wiwe mu kizu batuririramwo imivyimba c’i Sachsenhausen.

Muri ayo makambi, umushingantahe Liebster yarahahuriye n’abapfungwa bagenzi we, bano bakaba bari Ivyabona vya Yehova. Yarabatijwe araba Icabona ca Yehova inyuma y’aho arekuriwe mu 1945. Nk’uko vyanditse kuri kimwe mu vyapa biri ku cibutso ciwe, ukwizera kw’umushingantahe Liebster “kwaramuhaye inkomezi n’umwiyemezo vyatumye arokoka.” Yarabayeho gushika ashikanye imyaka 93 imbere y’uko apfa mu 2008.

Ku butumire bwo gushikiriza icese ico cibutso havuga ko umushingantahe Liebster “yari yarajijutse bimwe bikomeye ko ingingo ngenderwako za gikirisu zishobora gutuma abantu barushiriza kumera neza.” Wolfram Slupina, umuvugizi w’Ivyabona vya Yehova mu Budagi, avuga ati: “Turahimbawe no kuba umutima rugabo w’umwe mu bo dusangiye ukwemera yafashe impagararo yisunze ijwi ryiwe ryo mu mutima mu gihe c’ukwinubana gushingiye kw’idini uriko uribukwa. Iki cibutso mu vy’ukuri ni icemeza ububasha bw’ubutumwa bwo muri Bibiliya bw’amahoro n’ubumwe, ubwo Ivyabona vya Yehova bihatira kudahemukira.”

Aderese z’ahavuye amakuru:

Ku rwego mpuzamakungu: J. R. Brown, wo mu Biro bijejwe amakuru, tel. +1 718 560 5000

Mu Budagi: Wolfram Slupina, tel. +49 6483 41 3110