Ubudagi

16 MUKAKARO 2015

Ubutegetsi bwarahaye agashimwe umuhungu na se barokoye abagira bahire mu muduga

Icabona ca Yehova yitwa Andreas Bonk n’umuhungu wiwe Jorim barahawe agashimwe ku butwari n’ukwitanga bagaragaje.

12 NYAKANGA 2014

Ibirori vyo kwibuka Icabona ca Yehova yagandaguwe n’Abanazi

Ku wa 16 Nyakanga 2014, ikigo cashinze icibutso kiri i Brandebourg caratunganije ibirori bidasanzwe vyo kwibuka imyaka 75 iheze August Dickmann agandaguriwe mw’ibohero ry’i Sachsenhausen. Ni we muntu wa mbere yishwe ku mugaragaro n’Abanazi mu gihe c’Intambara ya kabiri y’isi yose, azira ko yanse kuja mu gisoda abitumwe n’ijwi ryiwe ryo mu mutima..

7 NDAMUKIZA 2014

Richard Rudolph yarapfuye afise imyaka 102

Richard Rudolph yapfunzwe imyaka irenga 19 mu gihe c’intwaro y’Abanazi hamwe n’iy’Abakomunisita azira ukwemera kwiwe.