Ja ku birimwo

17 NYAKANGA 2013
TANZANIYA

Sentare Nkuru yo muri Tanzaniya ishigikira agateka k’abanyeshure b’Ivyabona

Sentare Nkuru yo muri Tanzaniya ishigikira agateka k’abanyeshure b’Ivyabona

I DAR ES SALAAM muri Tanzaniya, ku wa 12 Mukakaro 2013, sentare isubiramwo imanza ya Tanzaniya, ikaba ari yo sentare iruta izindi zose mu gihugu, yarahurije ku ngingo imwe. Iyo ngingo ni iyemeza ko amashure y’i Mbeya yahonyanze umwidegemvyo mu vy’idini w’abanyeshure 127. Abo banyeshure bari barirukanywe kw’ishure canke barafatirwa ibihano kubera ko banse kuririmba ururirimbo ruhayagiza igihugu babitumwe n’ijwi ryabo ryo mu mutima.

Mu 2007, ubuyobozi bw’ishure rya Shikula bwarirukanye abanyeshure b’Ivyabona batanu kubera ko banse kuririmba ururirimbo ruhayagiza igihugu. Vyongeye, amashure y’intango n’ayisumbuye yo muri ako karere yarahanye abandi banyeshure b’Ivyabona 122 ku bw’iyo mpamvu nyene. Abo banyeshure 127 barituye ubuyobozi bw’indero mu gihugu be n’umushikiranganji wa mbere, ariko ntacavuyemwo. Baciye rero bitura sentare Nkuru ya Tanzaniya kugira barenganurwe, ino ikaba ari yo sentare nkuru igira kabiri muri ico gihugu. Iyo sentare Nkuru yarashigikiye ko abo banyeshure birukanwa, naho atari bose muri yo bashigikiye iyo ngingo. Ku bw’ivyo, ku wa 2 Kigarama 2010, ba banyeshure barituye sentare isubiramwo imanza. Twisunze ibiri mw’ikopi y’iyo sentare, urubanza rwaciwe na sentare isubiramwo imanza “rwarahakanye kandi rurafuta” ingingo ya sentare nkuru rwongera rurakuraho inkurikizi zose za nya ngingo.

Zadok Mwaipwisi, umuvugizi w’Ivyabona vya Yehova bo muri Tanzaniya, avuga ati: “Turaryohewe n’iyo ngingo ya sentare be n’uko yashigikiye uburenganzira bw’abo bakiri bato bwo kwisunga ijwi ryabo ryo mu mutima. Iyi ntsinzi iremeza ko abanyagihugu bose bo muri Tanzaniya, atari Ivyabona vya Yehova gusa, bafise umwidegemvyo mu vy’idini ushingiye kw’ibwirizwa shingiro.”

Uwujejwe amakuru:

Ku rwego mpuzamakungu: J. R. Brown, wo mu Biro bijejwe amakuru, tél. +1 718 560 5000

Muri Tanzaniya: Zadok Mwaipwisi, tél. +255 22 2650592